Informacje i komunikaty o zmianach
przepisów transportowych 
 > H I S Z P A N I A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis <   > Przepisy transportowe w krajach europy <   
 

Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Jugosławia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Unia Europejska

H I S Z P A N I A

Ciekawe adresy Internetowe:

 Ministerstwo Administracji Publicznej

  Szukaj w Hiszpanii

 Informacje:

 1. Przejazdy wahadłowe do Hiszpanii - zmiany
 2. Przejazdy wahadłowe do Hiszpanii
 3. Podatek z benzyny
 4. Transport artykułów żywnościowych między Polską i Hiszpanią

 5. Zezwolenia na przewozy wahadłowe.

 6. Ograniczenia poruszania się samochodów ciężarowych.

 7. Dwa trójkąty ostrzegawcze

Przejazdy wahadłowe do Hiszpanii - zmiany

Informujemy, że przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na przewozy wahadłowe do Hiszpanii nie należy wnosić opłaty na konto bankowe w Hiszpanii.

Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w międzynarodowym transporcie drogowym pobiera się następujące opłaty dla przewozu wahadłowego w zależności od okresu ważności zezwolenia:

- okres ważności zezwolenia do 6 miesięcy opłata - 100 zł
- okres ważności do 1 roku - 200 zł. (Dz.U. Nr 150 z dnia 24 grudnia 2001 r.)

Należy wnieść stosowną opłatę na konto:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
00-921 Warszawa
ul. Wspólna 1/3
15001777121770046800


Formularze wniosków o zezwolenia na przewozy wahadłowe do Hiszpanii znajdują się w Informacji BOTM.


Firmy, które wniosły opłaty na konto bankowe w Hiszpanii a nie otrzymały zwrotu kwoty do nadawcy, proszone są o kontakt:
Araceli Sanz Fernadez
Jefa de la Seccion
Ministerio de Fomento
Subsceretaria
Dirección General de Transportes
Por Carretera
Subdirección General Transportes
Por Carretera
Por de la Castellana, 67
28071 Madrid

Wypełniony wniosek wraz z obowiązującymi załącznikami tzn. przebiegiem trasy przewozu z zaznaczonymi przejściami granicznymi, mapką, umowa hotelową, terminami przewozów, harmonogramem czasu pracy i odpoczynku kierowców, kopiami koncesji i wypisów, oraz kopiami dowodów rejestracyjnych autobusów objętych licencjami (w przypadku gdy wnioskodawca nie jest ich właścicielem również udokumentowane prawo do dysponowania tymi pojazdami) składa się w informacji BOTM lub bezpośrednio.
Na podst. Info. BOTM 70/02

Przejazdy wahadłowe do Hiszpanii

Informujemy, że do rozpatrzenia wniosku o udzielenie zezwolenia na przewozy wahadłowe do Hiszpanii niezbędne jest wniesienie opłaty w ramach obowiązujących stawek: podróż tam i z powrotem w wysokości po 4,904259 euro każda tj. np.

 - 2 zezwolenia, 40 podróży tam i z powrotem po 4,904259 euro każda = 196,17036 euro.

 Obliczoną w ten sposób opłatę, po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, należy wnieść przelewem bankowym na konto:

IBAN ESO6 0182 2458 1002 0000 0489
BBVAESMMXXX
TASA:023

Oryginalny dowód wpłaty, z którego jasno wynika nazwa Wpłacającego, musi się zgadzać z nazwą osoby lub firmy ubiegającej się o zezwolenie. Dowód wpłaty musi być starannie wystawiony przez Bank a następnie odesłany pod niżej wymieniony adres:

Ministerio de Fomento
Dirección General de Ferrocariles y Transportes
Por Carretera
Subdirección General de Transportes Terrestres
Sección de Transporte Internacional de Viajeros
Po de la Castellana, 67
28071 Madrid

Formularze wniosków o zezwolenia na przewozy wahadłowe do Hiszpanii znajdują się w Informacji BOTM.

Na podst. info. BOTM 12/02

Podatek z benzyny

Rząd hiszpański zatwierdził projekt zwiększenia podatku od paliw płynnych o 4 pesety (0,02 EUR) od litra, aby pomóc regionom w finansowaniu służby zdrowia. Podwyżka wejdzie w życie 1 stycznia 2002 r. Cena wzrośnie najpierw o 1,6 ESP, potem o 4 ESP. Od 3 lat podatki od paliw płynnych były w tym kraju zamrożone. Teraz skarb państwa uzyska 136 mld ESP (820 EUR).

Źródło: Rzeczpospolita 24-25 listopada 2001

 

Transport artykułów żywnościowych między Polską i Hiszpanią

Informujemy, że od dnia 5 listopada 2001 roku, przewozy szybko psujących się artykułów żywnościowych między Polską i Hiszpanią, tranzytem przez terytorium Hiszpanii lub do/z krajów trzecich oraz przejazdy bez ładunków w ramach tych przewozów mogą być wykonywane bez wymaganych wcześniej zezwoleń hiszpańskich.

Zwolnienie z zezwoleń dotyczy wyłącznie przewozu artykułów w warunkach określonych w Umowie o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP) Kierowca pojazdu obowiązany jest posiadać przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli świadectwo wymagane zgodnie z umową ATP.

Na podst. info. BOTM 79/2001

 

Zezwolenia na przewozy wahadłowe.

Do rozpatrzenia wniosku o udzielenie zezwolenia na przewozy wahadłowe do Hiszpanii niezbędne jest wniesienie opłaty w ramach obowiązujących stawek: podróż tam i z powrotem w wysokości po 800 PTS każda tj. n p.

 • 2 zezwolenia, 40 podróży tam i z powrotem po 800 każda = 32.000 PTS.
 • 1 zezwolenie,19 podróży tam i z powrotem po 800 każda = 15.200PTS

Wyżej wymienioną opłatę należy wnieść przelewem bankowym na konto w CAJA POSTAL (Kasa Pocztowa) umieszczając następujący tytuł wpłaty "TESORO PUBLICO.TASAS Y EXACCIONE PARAFISCALES" ("Skarb Państwa. Opłaty Parafiskalne").

(Entidad) Jednostka: 0182

(Oficina) Urząd: 2458

DC: 10

N° Cuenta: Nazwa rachunku: 0200000489

Nombre o razón social: Nazwa lub powód społeczny:

(Empresa o persona que solicita) Firma lub osoba ubiegająca się o dokument

(Ministerio Fomento) Ministerstwo: Robót Publicznych

(Organismo Liquidator ) Urząd Likwidujący :

(Dirección General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera) Dyrekcja Generalna Kolei i Transportu Drogowego

(Tasa o Exacción) Opłata lub Egzekucja: 17006

Oryginalny dowód wpłaty, z którego jasno wynika nazwa Wpłacającego , musi się zgadzać z nazwą osoby lub firmy ubiegającej się o zezwolenie. Dowód wpłaty musi być starannie wystawiony przez Bank a następnie odesłany pod niżej wymieniony adres:

Ministerio de Fomento
Dirección General de Ferrocariles y Transportes
Por Carretera
Subdirección General de Transportes Terrestres
Sección de Transporte Internacional de Viajeros
Po de la Castellana, 67
28071 Madrid

Formularze wniosków o zezwolenia na przewozy wahadłowe do Hiszpanii znajdują się w Informacji BOTM.

Na podstawie info BOTM 28/01

 

Ograniczenia poruszania się samochodów ciężarowych.

Dyrekcja Drogowa Regionu Baskijskiego rezolucją nr 1202 z dnia 25.02.00 zmieniła ograniczenia poruszania się dla samochodów ciężarowych na swoim terytorium w 2000 r.  jak poniżej 
(CD/G1277 z dnia 16.2.00) :

 • dla samochodów ponad 7,5 t : od 22:00 w soboty i w przededniu świąt do 22:00 w niedziele i święta

 • dla samochodów ponad 3,5 t przewóz ładunków niebezpiecznych : w dniach 31 czerwca, 1 i 31 sierpnia od 08:00 do 24:00

 Dwa trójkąty ostrzegawcze 

 

Na podstawie Rozporządzenia nr No 2822/98 z dnia 23.12.98 samochody ciężarowe poruszające się po drogach Hiszpanii od dnia 01.03.2000 muszą posiadać dwa trójkąty ostrzegawcze. W przypadku awarii lub wypadku trójkąt należy umieścić z przodu i z tyłu pojazdu w odległości 50 m. 
Wymiary, kolor i charakterystyka trójkątów musi być zgodna z regulacją ECE 27.
Dopuszcza się stosowanie jednego trójkąta ostrzegawczego ustawionego z tyłu pojazdu tylko na drogach jednokierunkowych lub trzypasmowych. Jakiekolwiek naruszenie powyższego rozporządzenia jest zagrożone karą do 15000 peset

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved