Informacje i komunikaty o zmianach
przepisów transportowych 
 > J U G O S Ł A W I A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis > Przepisy transportowe w krajach europy <  
 

Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Jugosławia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Unia Europejska

J U G O S Ł A W I A

Ciekawe adresy Internetowe:

 

  

 Informacje:

  1. Wwóz i wywóz dewiz

  2. Zielona Karta

 

Wwóz i wywóz dewiz

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina, iż według jugosłowiańskiego prawa dewizowego cudzoziemcy podróżujący przez Jugosławię mogą wywieźć z tego kraju tylko te środki dewizowe, które uprzednio wwieźli na podstawie pisemnego potwierdzenia urzędu celnego, wydanego podczas wjazdu. Powyższe wymogi dotyczą osób podróżujących tranzytem przez Jugosławię jak i udających się do tego kraju, niezależnie od faktu, iż podróżują na podstawie przepustek turystycznych wydawanych na granicy. Na wszystkich przejściach granicznych FRJ są wywieszone w języku serbskim i angielskim informacje o tych zasadach.

MSZ RP sugeruje, aby obywatele polscy wjeżdżający do Jugosławii wymagali od jugosłowiańskich władz celnych pisemnego potwierdzenia wwozu posiadanych dewiz, ponieważ w innym przypadku mogą być narażeni na konfiskatę środków płatniczych przy wyjeździe z tego państwa.

Źródło: Komunikat MSZ; Bogusław Majewski - Dyrektor Departamentu Systemu Informacji ZSZ; Warszawa, 15 listopada 2001r.

 

 Zielona Karta

Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych poinformowało, że Rada Biur - organizacja zarządzająca Systemem Zielonej Karty - zawiesiła Jugosławię w prawach członka Systemu, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2000. Oznacza to, że Zielone Karty wystawione z upoważnienia Biura Jugosłowiańskiego (Udruzenje Osiguravajucih Organizacija Jugoslavije) przez jugosłowiańskie zakłady ubezpieczeń, niezależnie od daty ich wystawienia i okresu ubezpieczenia jaki obejmują, tracą swą ważność z dniem 31.12.1999 i nie będą uznawane za ważne dowody zawarcia umowy ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych na terytorium RP. Posiadacze pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Jugosławii lub kierujący takimi pojazdami, legitymujący się jugosłowiańskimi Zielonymi Kartami będą obowiązani przy przekraczaniu granicy RP do zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, tzw. ubezpieczenia granicznego, z polskim zakładem ubezpieczeń. Wobec zasady wzajemności, na której opiera się System Zielonej Karty, oznacza to, że certyfikaty ubezpieczeniowe - Zielone Karty - wystawione przez Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych i wydane przez polskie zakłady ubezpieczeń, od dnia 1.01.2000 nie będą honorowane na terenie Jugosławii, a posiadacze pojazdów zarejestrowanych w Polsce przy wjeździe do Jugosławii będą zmuszeni do zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC ważnego na terytorium Jugosławii.
W związku z powyższym Kierujący pojazdami z polskimi tablicami rejestracyjnymi, którzy do 31.12.1999 przekroczą granicę Jugosławii z ważnymi polskimi Zielonymi Kartami, od 1.01.2000, będą zobowiązani do zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC z miejscowym zakładem ubezpieczeń.
We wszystkich pozostałych państwach należących do Systemu Zielonej Karty Polskie Zielone Karty pozostają ważne.


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved