Informacje i komunikaty o zmianach
przepisów transportowych 
 > N I E M C Y  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis > Przepisy transportowe w krajach europy <   > ograniczenia w ruchu <
 

Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Jugosławia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Unia Europejska

N I E M C Y

Ciekawe adresy Internetowe:

Ministerstwo Transportu - roboty drogowe, ograniczenia i utrudnienia w ruchu

  

 Informacje:

 1. Przejście graniczne...

 2. System płatnych autostrad.

 3. Najważniejsze zagadnienia omawiane podczas niemiecko – polskiego posiedzenia Komisji Mieszanej do spraw międzynarodowych przewozów drogowych które odbyło się w Potsdamie w dniach od 25 do 26 kwietnia 2002.

 4. Przewozy odpadów i surowców wtórnych.

 5. Zakaz używania antyradarów.

 6. Dopuszczalna wysokość

 7. Przewozy autokarowe - zmiana.

 8. Ograniczenia - EKMT

 9. Za kierownicą bez komórki.

 10. Zmiany cen za przejazd Drezno-Lovosice.

 11. Przewozy autokarowe.

 12. Kary za przekroczenie czasu pracy.

 13. Zmiany okresowych opłat drogowych.

 14. Wyjątkowe odstąpienie od zakazu jazdy w niedziele i święta.

 15. Zakaz ruchu pojazdów.

 16. Kary za wykroczenia.

 

Przejście graniczne...

Nowe przejście graniczne Neugersdorf (D) - Rumburk (CZ) będzie gotowe do otwarcia od 1 lipca 2002r. W skutek tego odprawa celna ładunków nie będzie już dłużej wykonywana na przejściu Neugersdorf-Jirikov.

System płatnych autostrad.

BGL we Frankfurcie informuje, że wprowadzenie opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej w Niemczech wejdzie w życie od 1.08.2003 r. Średnia wysokość opłat za przejazd 1 km wynosić będzie 0,15 EUR i zależeć będzie m.in. od typu pojazdy, ilości osi. Metoda poboru podatku podana zostanie, gdy rząd zadecyduje i poda wysokości opłat dla różnych klas pojazdów.

Źródło: Wg inf. IRU

Potwierdziły się wcześniejsze doniesienia o wprowadzeniu od stycznia 2003 roku opłat za przejazd autostradami w Niemczech. Niewiadomo jednak, czy na zamiar wprowadzenia dopłat dla przewoźników niemieckich wyrażą zgodę pozostałe kraje UE. Podobnie rzecz ma się z systemem pobierania opłat. Obecnie trwają rozmowy na temat stworzenia satelitarnego systemu nadzoru, który pozwoliłby na dokładne przedstawienie drogi przejazdu autostradą i na tej podstawie pobieranie opłat. Takie rozwiązanie daje jednak niemieckim operatorom systemu dodatkowe informacje odnośnie prędkości, tras przewozów, czasu itp. Czy informacje te zostaną wykorzystane tylko w celu statystycznym o tym nikt nie mówi.

O systemie nadzoru i płatnych autostradach czytaj w Gazecie Wyborczej  <<<

 

Najważniejsze zagadnienia omawiane podczas niemiecko – polskiego posiedzenia Komisji Mieszanej do spraw międzynarodowych przewozów drogowych które odbyło się w Potsdamie w dniach od 25 do 26 kwietnia 2002.

 1. W sprawie kontyngentów zezwoleniowych obie strony dążą do powiększenia przemiany zwykłych zezwoleń na zezwolenia okresowe. Na rok 2002 uzgodniono, że 40.000 ogólnych zezwoleń na międzynarodowe przewozy drogowe wymienione zostanie na odpowiednią ilość zezwoleń okresowych dla zielonych i bezpiecznych pojazdów samochodowych (spełniających określone normy potwierdzone certyfikatem „S”) a proces ten będzie kontynuowany w 2003 r. Strona niemiecka nie mogła wyrazić zgody na wprowadzenie nieograniczonego kontyngentu dla ciężarówek z certyfikatem EURO III.

 2. Obie strony uzgodniły wprowadzić tzw. Kontyngent pochwalny dla ruchu kombinowanego na podstawie modelu rozwiniętego przez Urząd Federalny. Szczegóły mają być ustalone pisemnie do końca maja 2002 r.

 3. Strona polska mocno skrytykowała praktykę kontrolną w Niemczech (szczególnie policyjną) odnoszącą się do stanu technicznego pojazdów i ubezpieczenia ładunków. W obu zakresach stosowane przez władze kontrole miary tak daleko się różnią, że przedsiębiorcy transportowi nie mogą przystosować się do obowiązujący regulacji. Przedstawiciele branży transportowej mają wrażenie, że w obu zakresach kontrolnych panuje samowola u niektórych funkcjonariuszy kontrolnych.

 4. Odnośnie ustaleń Urzędu Federalnego dotyczących dowodów rejestracyjnych polskich ciężarówek i zawartych w nich licznych różnic między dopuszczalną masą całkowitą pojazdu a tarą nierównych z zapisanym ciężarem użytecznym i tak np. ciężarówka zaliczana jest przez to do pojazdu z ciężarem użytecznym 3,5 t, który nie podlega zezwoleniu. Strona polska oświadczyła, że to nie jest zgodne z polskim prawem rejestracyjnym i prosiła o nadesłanie odpowiednich dokumentów w celu przeprowadzenia dalszych badań.

 

Zakaz używania antyradarów.

Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie poinformowała o wprowadzeniu w Niemczech przepisu zabraniającego używania "anty radarów".
Przepis wchodzi w życie z dniem
1 grudnia 2001r.

Kara za posiadanie takiego urządzenia ma wynosić co najmniej 150 DM.

 

Dopuszczalna wysokość 

Samochody ciężarowe oraz pojemniki transportowe jeżdżące do Niemiec powinny koniecznie być sprawdzone, czy ich maksymalna dopuszczalna wysokość nie przekracza 4m. Dotychczas tolerowane podczas kontroli przekroczenie maksymalnej wysokości o 2 do 3 proc. nie będzie już bezkarne. Nawet nieznaczne przekroczenie wysokości pojazdu lub ładunku kosztować będzie co najmniej 40 marek. W przypadku znacznego przekroczenia wysokości, kary pieniężne wynosić mają 100 marek dla kierowcy i 150 marek dla właściciela pojazdu.

Zniesienie dotychczas dopuszczanej granicy tolerancji zostało uzgodnione przez ministrów spraw wewnętrznych i transportu Niemiec, po tym, jak od 1 lutego 2001 r. zwiększono maksymalną dopuszczalną długość ciężarówek przewożących samochody osobowe z 20 do 20,75m.

Źródło: Polska Gazeta Transportowa 

 

 

Przewozy autokarowe - zmiana.

Informujemy, że zgodnie z informacją otrzymaną z Federalnego Ministerstwa Komunikacji RFN,
do dnia
30 czerwca br. (dotychczas do 31.03.2001 r.) będzie możliwy przejazd przez terytorium RFN, wszystkich polskich pojazdów autobusowych, w tym również pojazdów nie spełniających norm EURO1.

Ostateczne decyzje zapadną w drugim kwartale 2001 roku.

 

Za kierownicą bez komórki.

Informujemy, że od 01 luty 2001 r. na terytorium Niemiec prowadzenie rozmów przez telefon komórkowy kierowców będzie zabronione. W celu przeprowadzenia rozmowy kierowca winien zatrzymać pojazd i wyłączyć silnik.
Możliwe będzie korzystanie z telefonu komórkowego tylko w przypadku posiadania układu głośnomówiącego.
Od 01 kwietnia za nieprzestrzeganie powyższego będą nakładane kary w wysokości 60 DM.

Zmiany cen za przejazd Drezno-Lovosice.

Informujemy, że od 02.01.01 opłaty za transport kombinowany (kolejowo drogowy) pomiędzy Dresden (D) i Lovosice (CZ) zostają zwiększone:
tylko wyjazd – 135 DM (poprzednio 120 DN)
wyjazd i powrót – 240 DM (poprzednio 210 DM)

Wyjątkowe odstąpienie od zakazu jazdy w niedziele i święta.

2000-04-21
Zgodnie z komunikatem uzyskanym z Głównego Urzędu Celnego Neubrandenburg poprzez Urząd Celny Pomellen informuję, że wprowadzone zostało wyjątkowe odstąpienie od zakazu jazdy w niedziele i święta (według § 30 ust. 3 i 4 kodeksu drogowego) dla ciężarowych pojazdów samochodowych wyjeżdżających z Polski w kierunku do Berlina albo do Brandenburgii.

Ministerstwo Gospodarki kraju Mecklenburgia-Przedpomorze zniosło od dnia 1 lutego 2000 r. zakaz jazdy w niedziele i święta dla ciężarowych pojazdów samochodowych wyjeżdżających z Polski do Niemiec przez przejście graniczne Pomellen-Kołbaskowo, których cel jazdy leży w Brandenburgii albo w Berlinie.

Dotyczy to tylko pojazdów, które na czas zakazu jazdy ( 0.00 – 22.00 godz.) dysponują miejscem postojowym na ogrodzonym prywatnym terenie i mogą to udokumentować. Teren prywatny leżący w Brandenburgii albo w Berlinie na którym dany pojazd ma być załadowany lub rozładowany/wyładowany, musi należeć do przedsiębiorstwa przewoźnika albo spedycji, przedsiębiorstwa handlowego, przedsiębiorstwa magazynowego albo zakładu produkcyjnego.

Miejsce takie udokumentowane powinno być na dokumencie zgodnym z załączonym wzorem i potwierdzone przez właściciela, posiadacza albo prowadzącego firmę na danym prywatnym terenie. Potwierdzenie będzie sprawdzane i ostemplowane przez Urząd Celny w Pomellen.

Krok ten przyczyni się z pewnością do skrócenia korków na przejściu granicznym w Kołbaskowie w niedziele i święta.

Załącznik:

Wzór dokumentu do potwierdzenia określający miejsce parkowania pojazdu:

 

     -Aussteller der Bescheinigung-                                                  ...........................................
                                                                                                                 (Ort Datum)

    ...................................................
                  (Name/Firma)

 

                  -Anschrift-

    ...................................................
                 (Straße, Nr.)

 

   ...................................................
            (Postleitzahl. Ort)

 

   ...................................................
                 (Telefon, Fax)

Bestätigung über einen privaten Stellplatz für einen Lastkraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5 t und für Anhänger hinter Lkw zur Inanspruchnahme der Ausnahmegenehmigung vom 1 Februar 2000 zum Sonn- und Feiertagsfahrverbott nach § 30 Abs. 3 und 4 StVO des Wirtschaftsministeriums Mecklenburg-Vorpommern für den Verkehr der Lkw von Polen nach Deutschland

Ich/Wir bestätige/n uneingeschränkt und unwiderunflich, dass für das Fahrzeug mit dem folgenden amtlichen Kennzeichen:

 

Zugmaschine/Lkw: .........................................................

Anhänger/Aufliger: .........................................................

Am Sonn-/Feiertag: .........................................................
                                            (Datum. von-bis)

auf meinem/unserem umfriedeten Betriebsgelände in :

Postleitzahl/Ort: .........................................................

Straße/Nr: .........................................................

während der gesamten Zeit von 0 bis 22 Uhr ein Stellplatz zur Vertügung steht.

 

   ................................................
          -Aussteller-

   ................................................
    (Datum, Unterschrift, Stempel)

   ........................................................   
      - Siegel des Grenzzollamtes -          

 

 

Zakaz ruchu pojazdów.

Informujemy, że w okresie od 1 lipca do   31 sierpnia (oprócz zakazu ruchu w dni świąteczne) obowiązuje zakaz ruchu samochodów ciężarowych na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

Zakaz obejmuje samochody ciężarowe powyżej 7,5 t oraz ciężarówki z przyczepami.

Zakaz uwzględniany jest także w soboty od 1 lipca do 31 sierpnia od godziny 7.00 do 20.00 na określonych autostradach i drogach krajowych.

Zakaz nie dotyczy wszystkich najważniejszych autostrad federalnych.

Wyjątki (wyłączenie z zakazu ruchu) przeznaczone są dla transportu kombinowanego kolej/ droga i przewozów kombinowanych przez porty morskie i śródlądowe.

Ograniczenia w ruchu samochodów ciężarowych na terenie Niemiec od godz. 0.00 do 22.00 występują także w niedziele i w Święta Powszechne takie jak:

Nowy Rok
Wielki Piątek
Wielkanoc
1 maja Święto Pracy
Wniebowstąpienie
Boże Ciało
(tylko w Baden - Wurtemberg, Bawarii, Hesse, Północnej Nadrenii Westfalii, Nadrenii Palatynckiej i Saar)
3 października Dzień Zjednoczenia Niemiec
31 października Święto Reformacji
(tylko w Brandenburgii, Meklenburgii - Verpommem, Saxonii, Sachsen-Anhalt i Turyngii)
1 listopada Wszystkich Świętych (tylko w Baden-Wutemberg, Bawarii, Północnej Nadrenii, Nadrenii-Westfalii,
Nadrenii-Palaty- nacie i Saar)
25 grudnia Boże Narodzenie
26 grudnia Dzień Św. Stefana

Wyjątki (wyłączenie z zakazu ruchu):

 1. Przeznaczone są dla transportu kombinowanego kolejowo - drogowego gdzie transport ładunków od spedytora do najbliższej kolejowej stacji załadunkowej lub też od najbliższej kolejowej stacji rozładunkowej do odbiorcy - na odległość do 200 km; a także kombinowany morsko - drogowy transport ładunków pomiędzy miejscem załadunku lub rozładunku a portem znajdującym się w promieniu maksymalnie 150 km (dostawa lub rozładunek).

 2. Dostawy świeżego mleka i produktów mlecznych, świeżego mięsa oraz jego przetworów świeżych ryb, żywych ryb i ich świeżych pochodnych, produktów łatwo psujących się (owoce i warzywa).

 3. Pojazdy puste związane z przewozami wymienionymi w pkt. 2.

 4. Przejazdy wykorzystywane w transporcie prowadzonym w ramach Prawa Federalnego z tytułu wypełniania obowiązków; w takim wypadku pojazd powinien posiadać stosowne upoważnienie, które należy okazać na żądanie.

 

Kary za przekroczenie czasu pracy.

 

Federalny Urząd Transportu Towarowego

Kara pieniężna dla kierowców i przedsiębiorców za przekroczenie dozwolonego czasu prowadzenia pojazdu

 

Kontrolerzy Federalnego Urzędu Transportu Towarowego (BAG) skontrolowali na przejściu granicznym Waldhaus samochód ciężarowy zarejestrowany na Słowacji przy jego wyjeździe. Stwierdzili oni czas prowadzenia pojazdu na w sumie 18 godzin i 25 minut. Przekroczenie maksymalnie dopuszczalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu wynoszącego 10 godzin obejmowało 8 godzin i 25 minut. Z przedłożonych podczas kontroli dokumentów wynikało, że w przypadku tego transportu chodziło o towar wrażliwy na czas przewozu (pilny).

Z uwagi na przekroczenie czasu prowadzenia pojazdu oraz przy uwzględnieniu dalszych naruszeń przepisów BAG ustanowił dla kierowcy karę pieniężną w wysokości 750,00 DEM i osobno dla słowackiego przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości 1.500,00 DEM.

Przedsiębiorca odwołał się od kary pieniężnej.

Sąd Grodzki w Kolonii potwierdził mocą postanowienia w całej rozciągłości nałożoną przez Urząd Federalny karę pieniężną i oddalił odwołanie (numer akt: 814.OWi 2668/99).

 Tym samym Sąd Grodzki w Kolonii zatwierdził praktykę BAG polegająca na tym, że w przypadku daleko idących naruszeń praw personelu kierującego pojazdami karze grzywny pieniężnej podlegać powinien również przedsiębiorca transportowy i jego naganne zachowanie też powinno podlegać postępowaniu karnemu.

 

Przewozy autokarowe

Federalne Ministerstwo Komunikacji poinformowało, iż w wyniku działań MTiGM, jeszcze do dnia 31 marca 2001 roku będzie możliwy przejazd przez terytorium Niemiec wszystkich pojazdów autobusowych nie spełniających norm EURO-1. 

W związku z powyższym ostateczne ustalenia dotyczące wejścia w życie minimalnych standardów dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa w międzynarodowym ruchu drogowym pojazdów autobusowych (EURO-1) zapadną w pierwszym kwartale 2001 roku na spotkaniu przedstawicieli resortów.

Na podstawie informacji MTiGM


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved