Informacja BOTM
 > P O L S K A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis   > Polska  > Przepisy transportowe w krajach europy <   
 

 

W związku ze zbliżającym się terminem przyznawania zezwoleń EKMT/CEMT Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego przypomina o obowiązku zdawania wykorzystanych kart z karnetów do zezwoleń EKMT 2002. Karty zdane do dnia 31 października br. (z informacjami o przewozach wykonanych do dnia 31sierpnia br.) będą podstawą do oceny prawidłowości i efektywności wykorzystywania zezwolenia w roku 2002. Wnioski firm, które nie wywiążą się z obowiązku zdania kart nie będą rozpatrywane.

BOTM zwraca uwagę że karty kontrolne pozostają w karnecie przez 4 tygodnie od daty zakończenia przewozu. W terminie do 6 tygodni po zakończeniu kwartału karty należy przekazać do BOTM za wyjątkiem ostatnich 4 tygodni.

Zezwolenia CEMT/EKMT są to zezwolenia wielokrotne i wielostronne przyznawane krajom członkowskim Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu. Można na ich podstawie wykonywać przewozy między krajami członkowskimi oraz w tranzycie przez ich terytoria. Ważność zezwolenia może być ograniczona terytorialnie. O wyłączeniu danego kraju (mimo członkostwa EKMT) informuje czerwona pieczęć z symbolem kraju. Zezwolenie jest ważne dla wszystkich pojazdów wymienionego na nim przedsiębiorcy jednakże każdorazowo z zezwolenia może korzystać jeden pojazd. Na rok 2003 zezwolenia przyznane zostaną w dwóch kategoriach ekologicznych EURO2 + S, EURO3 + S. Warunek posiadania certyfikatu bezpieczeństwa obowiązuje także naczepę/przyczepę. Zezwoleń nie stosuje się do przewozów do/z/przez kraje spoza EKMT oraz do przewozów kabotażowych - wewnątrz poszczególnych krajów. Zezwolenie EKMT nie zastępuje zezwoleń wymaganych dla przewozów specjalnych np. ponadgabarytowych, ładunków niebezpiecznych itp. Zez!
wolenie EKMT jest ważne wyłącznie z wypełnionym prawidłowo karnetem i powinno znajdować się w pojeździe wykonującym na jego podstawie przewóz od miejsca załadunku do miejsca wyładunku.
W puli przyznanej Polsce na rok 2003 zezwoleń EKMT kosztem zezwoleń EURO2 + S zwiększył się udział zezwoleń EURO3 + S w porównaniu z rokiem 2002. Dzięki temu strona polska na rok 2003 otrzyma większą ilość zezwoleń CEMT. Warunki i tryb składania wniosków wkrótce podane zostaną w odrębnej informacji BOTM.

Źródło: Informacja BOTM 76/2002

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999 - 2001r.
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved