Informacja MTiGM
 > P O L S K A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis   > Polska  > Przepisy transportowe w krajach europy <   
 

Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej

Warszawa, dnia 28 marca 2001 r.

INFORMACJA PRASOWA

  

W dniu 27 marca br. Rada Ministrów przyjęła program rzeczowy i finansowy dostosowania sieci drogowej w Polsce do standardu naciskowego Unii Europejskiej ( 115 kN/oś).
Program będzie w znacznym stopniu finansowany ze środków Unii Europejskiej, co będzie przedmiotem wystąpienia Polski w ramach negocjacji akcesyjnych. Realizacja programu o łącznej wartości ok. 150 miliardów złotych wymaga zaangażowania w latach 2001-2015 środków UE w wysokości 77 miliardów złotych. Środki te zostaną przeznaczone głównie na poprawę stanu i rozbudowę sieci ważnych połączeń drogowych w Polsce, w tym tworzących tzw. sieć TINA* (4808 km).
W sumie działania objęte programem będą dotyczyć ok. 15 tys. km dróg. Zostanie wybudowanych ok. 1570 km autostrad (w tym 900 km w systemie koncesji zgodnie z zasadami partnerstwa publiczno-prywatnego) oraz dróg ekspresowych o łącznej długości około 1500 km.
W latach 2001-2015 program będzie finansowany ze środków pochodzących m.in. z akcyzy paliwowej, środków budżetowych dla Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad na wykup gruntów, kredytów z zawartych i planowanych umów z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, środków przedakcesyjnych i akcesyjnych UE oraz środków prywatnych.

 Źródło: Informacja prasowa MTiGM

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999 - 2001r.
Wszelkie prawa zastrzeżone -
All Rights Reserved