Informacja BOTM
 > P O L S K A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis   > Polska  > Przepisy transportowe w krajach europy <   
 

 

INFORMACJA BOTM NR 82/2001

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej, Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, że decyzją Rady Ministrów Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu z dniem 31 grudnia 2001 roku tracą ważność wystawione przed tą datą przez upoważnione jednostki krajowe (w Polsce - Instytut Transportu Samochodowego) zaświadczenia o wyposażeniu bezpiecznym i stanie technicznym ciągnika i naczepy/przyczepy, wymagane w przypadku wykonywania przewozu ciągnikiem spełniającym normy EURO-2, w zakresie emisji spalin i hałasu.


Rada Ministrów EKMT zatwierdziła nowe obowiązujące od 01.01.2002r. wzory dokumentów kontrolnych potwierdzających wymagane dla pojazdów EURO-2 i EURO-3 wyposażenie bezpieczne oraz stan techniczny.

Tak jak dotychczas, do potwierdzania zaświadczeń upoważnione są wyznaczone jednostki krajowe, w Polsce Instytut Transportu Samochodowego. Zaświadczenia zachowują ważność w ciągu 12 miesięcy od daty wystawienia. Upoważnione jednostki mogą poświadczać zaświadczenia samodzielnie lub w przypadku zaświadczenia o wyposażeniu bezpiecznym wspólnie z producentem taboru.


Zgodność pojazdu z normami EURO-1, EURO-2, EURO-3 w zakresie emisji spalin i hałasu nadal potwierdzać będzie producent taboru lub jego upoważniony przedstawiciel. BOTM podaje poniżej wzory zaświadczeń w języku angielskim.


Zaświadczenie potwierdzające normy ekologiczne ciągnika EURO-1 pozostaje bez zmian.

 

Wyjaśnienie do informacji BOTM 82/2001

Zgodnie z informacją BOTM Nr 82/2001 dotyczącą utraty ważności z dniem 31 grudnia 2001 roku wystawionych certyfikatów przez Instytut Transportu Samochodowego potwierdzających normy EURO-2, w zakresie emisji spalin i hałasu oznajmiamy, iż podjęta decyzja przez Radę Ministrów EKMT wprowadzona została na wniosek Austrii.

Departament Transportu Samochodowego Ministerstwa Infrastruktury zobowiązał się do niezwłocznego wyjaśnienia powstałych wątpliwości i przedstawienia szczegółowego stanowiska dotyczącego możliwości wprowadzenia okresów przejściowych w obowiązywaniu przedmiotowego zarządzenia, jak również uzgodnienia ze stroną niemiecką warunków jakie będą musiały w 2002 roku spełniać pojazdy wykonujące międzynarodowe przewozy drogowe na podstawie zezwoleń EURO 2 + S.

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego jest w trakcie opracowywania nowych wzorów certyfikatów spełniających wymogi nałożone przez Radę Ministrów EKMT, które będą dostępne już za kilka dni.

Pragniemy tu zwrócić szczególną uwagę przy wykonywaniu przewozów drogowych do Austrii, iż nowe obowiązujące od 01.01.2002r. wzory dokumentów kontrolnych potwierdzających wymagania dla pojazdów EURO-2 i EURO-3 wyposażenie bezpieczne oraz stan techniczny muszą być stosowane odpowiednio dla tych pojazdów. Zastosowanie wzoru np. certyfikatu EURO 1 dla pojazdu spełniającego normy EURO 2, skutkować będzie nie uznaniem tych parametrów i może spowodować nałożenie kary na przewoźnika.

Potwierdzanie nowych zaświadczeń dokonywał będzie również Instytut Transportu Samochodowego, który zobowiązał się do dokonywania wymian certyfikatów pobierając opłaty na preferencyjnych warunkach. Nowe certyfikaty wprowadzają zaostrzenie norm jakie muszą spełniać pojazdy i naczepy (np. wymóg bezazbestowych wykładzin przy naczepach) przy ubieganiu się o wydanie certyfikatu EURO-2, co może wiązać się z koniecznością przeprowadzenia kontroli pojazdu w ITS.

O dalszych nowinkach w tej sprawie będziemy niezwłocznie informowali w następnych komunikatach.

 

Komunikat Nr 2 dotyczący informacji BOTM NR 82/2001

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego jest w dalszym ciągu na etapie opracowywania i drukowania nowych wzorów certyfikatów EURO 2, EURO 3 i "S" spełniających wymogi nałożone przez Radę Ministrów EKMT, które niebawem będą już dostępne.

Nowe certyfikaty EURO 2 i EURO 3 mają być wydawane przez producentów pojazdów i ich upoważnionych przedstawicieli. 

Potwierdzanie nowych zaświadczeń o wyposażeniu bezpiecznym i stanie technicznym pojazdu naczepy/przyczepy "S" dokonywał będzie nadal wyłącznie Instytut Transportu Samochodowego, który zobowiązał się w ciągu kilku dni do przygotowania szczegółowej informacji dotyczącej dokonywania wymian certyfikatów.

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999 - 2001r.
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved