Informacja MTiGM
 > P O L S K A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis   > Polska  > Przepisy transportowe w krajach europy <   
 
 

Informacja prasowa

Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej

 

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym

 

27 lipca br. Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Projekt będzie jeszcze rozpatrywany przez Senat.

Przyjęte ważniejsze zmiany:

 

 1. Wprowadzenie pojęcia autobusu szkolnego przeznaczonego do przewozu dzieci do szkoły, który powinien być barwy pomarańczowej i mieć oznaczenia w postaci tablic z napisem "autobus szkolny"

 2. Określenie obowiązków innych kierowców wobec autobusu szkolnego takich, jak zachowanie szczególnej ostrożności przy przejeżdżaniu obok niego, umożliwienie włączenia się do ruchu tego autobusu na zasadach analogicznych, jak dla autobusów korzystających z przystanków komunikacji publicznej położonych na obszarze zabudowanym oraz obowiązek zatrzymania się, jeżeli kierowca autobusu szkolnego podaje sygnał "stop"

 3. Wprowadzenie "karty parkingowej" dla osób niepełnosprawnych

 4. Przywrócenie obowiązującej do 31 grudnia 1997 r. zasady ruchu motorowerów po poboczu

 5. Uporządkowanie problematyki ruchu rowerów (wprowadzenie obowiązku zachowania szczególnej ostrożności przez kierujących pojazdami zbliżającymi się do przejazdów rowerowych, uporządkowanie korzystania przez rowerzystów z chodnika w tym m.in. określenie na 2 m minimalnej szerokości chodnika, po którym może poruszać się rower, zmniejszenie prędkości rowerzysty jadącego po chodniku, zobowiązanie go do zachowania szczególnej ostrożności i ustępowania miejsca pieszym, umożliwienie wspólnej jazdy po drodze rodziców z dzieckiem poniżej 10 lat na zasadach określonych dla ruchu pieszych)

 6. Precyzyjne określenie wieku (do 12 lat) i wzrostu (do 150 cm) dziecka, które powinno być przewożone w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci pojazdem samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa

 7. Jednoznaczne określenie, sytuacji w których zabrania się używania przez kierowcę telefonu komórkowego - gdy wymaga to trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku

 8. Wprowadzenie instytucji przejęcia na rzecz skarbu państwa lub gminy pojazdów porzuconych lub usuniętych z drogi, które nie zostały odebrane przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia

 9. Zwiększenie uprawnień służb granicznych, które będą miały możliwość odmowy przekroczenia granicy przez pojazd kierowany przez osobę znajdującą się pod wpływem alkoholu lub innego środka podobnie działającego oraz przez osobę nie posiadającą przy sobie wymaganych dokumentów (m.in. dotyczących ubezpieczenia OC), a także przez pojazd w niewłaściwym stanie technicznym i pojazd przekraczający dopuszczalną masę całkowitą lub naciski osi

 10. Wprowadzenie badania pojazdu przed każdą kolejną rejestracją w celu ustalenia jego oryginalności, co pozwoli na bardzo duże ograniczenie kradzieży pojazdów (badanie to dotyczyć będzie pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2001 r.)

 11. Wprowadzenie zakazu dokonywania zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu oraz zakazu wymiany nadwozia, podwozia lub ramy, co zapobiec ma m.in. obchodzeniu zakazu rejestracji składaków

 12. Objęcie reglamentacją produkcji i dystrybucji tablic rejestracyjnych - wprowadzenie zezwoleń na produkcję tablic i kontroli jej przebiegu

 13. Umożliwienie odzyskiwania ze złomowisk pojazdów mających charakter zabytkowy lub unikatowy i ich ponownej rejestracji

 14. Uregulowanie statusu zawodu rzeczoznawcy

 15. Zniesienie rejonizacji badań technicznych pojazdów

 16. Podniesienie wieku wymaganego dla uzyskania prawa jazdy kategorii A lub B z 17 na 18 lat (przy czym osoby, które ukończyły kurs lub są w jego trakcie w dniu wejścia w życie ustawy będą mogły uzyskać prawo jazdy pomimo nie ukończenia wymaganego wieku)

 17. Ułatwienie uzyskania prawa jazdy kategorii C, D lub E (dotychczas uzyskanie tych kategorii uzależnione było od posiadania innego uprawnienia z czym wiązała się konieczność poniesienia kosztów za jego wydanie, teraz wystarczy ukończyć kurs i zdać egzamin w zakresie wymaganej podstawowej kategorii)

 18. Wprowadzenie dodatkowych badań psychologicznych dla posiadaczy świadectw kwalifikacji w wieku 55 lat oraz dla osób zatrzymanych za jazdę w stanie nietrzeźwości

 19. Zmniejszenie częstotliwości badań lekarskich dla posiadaczy świadectw kwalifikacji - co 5 lat do 55 roku życia niezależnie od kategorii i następnie corocznie

 20. Wprowadzenie obowiązku ponoszenia kosztów przez pracodawców za wykonywane badania zatrudnionych przez nich kierowców

 21. Wprowadzenie unijnych wymagań do wydania świadectwa kwalifikacji dla kierowców.

 

 

Sejm nie przyjął następujących propozycji:

- ograniczenia dopuszczalnej prędkości na obszarze zabudowanym do 50 km/h - propozycja rządowa,
- wprowadzenia całodobowego obowiązku używania świateł zewnętrznych pojazdu - propozycja rządowa,
- wprowadzenia obowiązku używania hełmów ochronnych przez rowerzystów - propozycja poselska,
- wprowadzenie obowiązku używania po zmierzchu elementów odblaskowych przez pieszych poruszających się poza obszarem zabudowanym - propozycja poselska.

 

Jednocześnie nie przyjmując ww. propozycji Sejm zlikwidował:

a) istniejący obowiązek używania po zmierzchu elementów odblaskowych przez dzieci do lat 15,
b) istniejący obowiązek używania świateł mijania przez całą dobę przez motocykle, motorowery i tramwaje.

 

Wejście w życie ustawy:

1 stycznia 2002 r., a w zakresie wymaganego wieku 18 lat dla kandydatów na prawo jazdy kategorii A i B 1 czerwca 2002 r. (przy czym osoby, które ukończyły kurs lub są w jego trakcie w tym dniu będą mogły uzyskać prawo jazdy pomimo nie ukończenia wymaganego wieku).

Ocena:

Ustawa jako całość pozwoli na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wprowadzone zmiany m.in. w zakresie wykonywania badań technicznych pojazdów, szkolenia kierowców dostosowują przepisy ruchu drogowego do wymagań Prawa działalności gospodarczej. Nowe rozwiązanie - wprowadzenie badania pojazdu kończącego się wydaniem świadectwa oryginalności pozwoli na zmniejszenie liczby kradzionych pojazdów. Ustawa dostosowuje wszystkie upoważnienia ustawowe zawarte w Prawie o ruchu drogowym do wymagań Konstytucji RP wprowadzając wytyczne dla władz wykonawczych. Jednocześnie Resort będzie prowadził działania mające na celu przekonanie Senatu o konieczności wprowadzenia prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym oraz przywrócenia dotychczas istniejącego obowiązku używania elementów odblaskowych po zmierzchu przez dzieci oraz jazdy motocyklami, motorowerami i pojazdami szynowymi z włączonymi światłami mijania.

 

 

Źródło: KOMUNIKAT PRASOWY MTiGM; Opracowanie: Rzecznik Prasowy Izabella Łyś-Gorzkowska; TGM-3/066/0102/2001


Ó Copyright by PSM S.C. 1999 - 2001r.
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved