Wyniki kontroli czasu pracy kierowców
wykonujących MTD 
 > P O L S K A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis   > Polska  > Przepisy transportowe w krajach europy <   
 

 

Rozszerzenie możliwości przy zaostrzeniu kontroli przewozów na potrzeby własne.

 

Przedstawiamy Państwu pismo Krzysztofa Tchurzewskiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej kierowane do Zbigniewa Bujaka – prezesa Głównego Urzędu Ceł

 

Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia polsko-niemieckiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych, które odbyło się w Dreźnie w dniach 05-06 lipiec 2000r. rozszerzono warunki wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych na potrzeby własne między Polską i Niemcami.

W chwili obecnej ww. przewozy zwolnione są z wymogu posiadania zezwoleń po spełnieniu przez przedsiębiorcę następujących warunków:

  • przewóz dotyczy towarów będących własnością firmy, sprzedawanych, zakupionych, wziętych lub oddanych w dzierżawę, wyprodukowanych, poddanych przeróbce lub naprawie przez tę firmę,

  • transport powinien służyć- przewozowi towarów do firmy, wywozowi z firmy, przemieszczaniu w obrębie firmy, bądź dla własnych potrzeb poza firmą,

  • kierowcy pojazdów wykorzystywanych do tego transportu powinni być- zatrudnieni w firmie,

  • przewóz towarów powinien być- wykonywany pojazdami będącymi własności firmy, zakupionymi w kredycie bądź wynajętymi.

Polscy przedsiębiorcy wykonuje ww. przewozy na podstawie zaświadczeń uprawniających do wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych ładunków dla potrzeb własnych między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec wydanych przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej.

Biorąc pod uwagę fakt, iż w chwili obecnej wspomniane zaświadczenia nie uwzględniają zmian jakie nastąpiły w warunkach wykonywania przewozów między Polską i Niemcami, uprzejmie prosimy o honorowanie dotychczasowych zaświadczeń, da czasu zastąpienia ich nowymi dokumentami.

Przedsiębiorcy niemieccy mają natomiast prawo do wykonywania przewozów na potrzeby własne bez zaświadczeń, po spełnieniu warunków wykonywania przewozów na potrzeby własne. Kierowca pojazdu zobowiązany jest jednak, na żądanie kontrolującego, do udokumentowania spełnienia powyższych warunków.

Analogiczne ustalenia obowiązują przy wykonywaniu przewozów na potrzeby własne pomiędzy Polską a Belgią, Holandią i Litwą:

W przypadku pozostałych państw wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych na potrzeby własne wymaga posiadania odpowiedniego zezwolenia o ile obowiązek zezwoleń wynika z zawartej przez Polskę umowy o międzynarodowych przewozach drogowych.

Korzystając z okazji, pozwalam sobie wskazać również na to, że stosownie do ustawy z dnia 2 sierpnia 1997r. o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego (Dz. U. Nr. 106; poz. 677 z późn. zm.) przedsiębiorców realizujących przewozy na potrzeby własne nie obejmuje wymóg posiadania koncesji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego.

Zgodnie z w/w ustawą za międzynarodowy transport drogowy na potrzeby własne uważa się niezarobkowy przewóz osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej pojazdami samochodowymi będącymi jego własnością lub do których posiada udokumentowane prawo dysponowania; nie obejmuje to przewozu osób w ramach prowadzonej działalności turystycznej.

Przedsiębiorcy wykonujący przewozy na potrzeby własne zobowiązani są do przedstawienia na żądanie służb kontrolnych następujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wykonywania tego rodzaju przewozów:

  • podstawę prawną działalności (aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z właściwego rejestru, w przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą prawną),

  • dowód rejestracyjny pojazdu samochodowego (w przypadku pojazdu nie będącego własnością, przedsiębiorcy również tytuł prawny do dysponowania pojazdem, np: umowa leasingu, dzierżawy, najmu),

  • dokument potwierdzający potrzebę i charakter przewozu - umowa z kontrahentem zagranicznym, faktura lub faktura pro-forma,

  • dokument potwierdzający zatrudnienie kierowcy przez przedsiębiorcę wykonującego przewóz.

W związku z wyżej przedstawioną zmianą warunków wykonywania przewozów na potrzeby własne proszę o uznanie mojego pisma TS-7L-070/328/2000 z dnia 19 kwietnia 2000r. za nieaktualne.

Jednocześnie podtrzymuję prośbę o przeprowadzanie szczegółowych kontroli przewozów na potrzeby własne wykonywanych przez zagranicznych i polskich przedsiębiorców.

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved