Polska

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA     > Spis   > Polska 
 

Nasilone kontrole licencji w Urzędach Celnych

 

Przestrzegamy przed wykonywaniem przewozów „międzynarodowych” pojazdami nie posiadających licencji (koncesji).

Informujemy, iż w ostatnich dniach odbyły się w Urzędach Celnych zebrania poświęcone kontroli polskich przewoźników na których przedstawione zostały załączone interpretacje i na podstawie których spodziewać się należy na terenie całego kraju rygorystycznego sprawdzania licencji przy odprawach celnych.

W załączeniu prezentujemy dwa pisma wychodzące z Departamentu Transportu Samochodowego MTiGM a kierowane do Głównego Urzędu Ceł w sprawie obecnej nadgorliwości służb celnych w stosunku do przewoźników, a polegające w szczególności na dokonywaniu szczegółowych kontroli uprawnień przewozowych - licencji. W pismach tych przedstawiona została interpretacja definicji ustawowej transportu międzynarodowego.

 

        Rzeczpospolita Polska                                                                                  Warszawa, 2001-06-29
  MINISTERSTWO TRANSPORTU
      I GOSPODARKI MORSKIEJ
Departament Transportu Samochodowego

 

Główny Urząd Ceł
Departamentu Składów

i Agencji Celnych
Warszawa

 

W nawiązaniu do prowadzonej korespondencji w sprawie międzynarodowego transportu drogowego oraz pism MTiGM z dnia 08.09.2000r. – Departament Transportu Samochodowego uprzejmie przedstawia, co następuje:

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 2 sierpnia 1997r. O warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego (Dz. U. Nr 106, poz. 677 z późn. Zm.) – międzynarodowym transportem jest przewóz osób i rzeczy pojazdami samochodowymi po drogach publicznych, w czasie którego następuje przekroczenie granicy państwowej.

Oznacza to, że międzynarodowy transport drogowy ma miejsce na całej długości przewozu od chwili rozpoczęcia przejazdu na terenie kraju (załadunek) aż do miejsca przeznaczenia (rozładunek). Zatem usługa przewozowa polegająca na dostarczeniu przez przewoźnika ładunku (rzeczy od nadawcy do odbiorcy w międzynarodowym transporcie drogowym) może być uznana za wykonaną z chwilą dostarczenia jej do wskazanego miejsca, jeżeli w trakcie świadczenia tej usługi następuje przekroczenie granicy (import).

Wątpliwości prawne pojawiają się jednak w przypadku tzw. „przepięcia” ciągnika siodłowego zarejestrowanego za granicą na terytorium RP i dostarczenie naczepy z ładunkiem do właściwego urzędu celnego do odprawy ostatecznej, czy też bezpośrednio do odbiorcy innym ciągnikiem zarejestrowanym w kraju. Jednakże kwestia bezsporną równiwż i w tym przypadku jest to, iż pomimo zmiany ciągnika siodłowego, ładunek znajdujący się na naczepie – nadal kontynuuje przewóz międzynarodowy.

Stąd też, kierowca pojazdu samochodowego ciągnącego naczepę z ww. ładunkiem powinien posiadać przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego do kontroli dowód uiszczenia opłaty obowiązującej w międzynarodowym transporcie drogowym. Zatem faktem decydującym o tym, czy mamy do czynienia z przewozem międzynarodowym (czy krajowym) jest okazany do kontroli przez przewoźnika list przewozowy CMR (międzynarodowy), z którego treści wynika miejsce załadunku i rozładunku towaru, oznaczenie przewoźnika oraz numer rejestracyjny pojazdu samochodowego.

Dlatego też, numer rejestracyjny pojazdu samochodowego (ciągnika) wpisany do listu przewozowego CMR powinien być także wpisany do blankietu karty opłaty drogowej.

 

Podpisano:                          
ZASTĘPCA DYREKTORA              
Departamentu Transportu Samochodowego
Tomasz Michalski                   

 


        Rzeczpospolita Polska                                                                                  Warszawa, 08.09.2000r.
  MINISTERSTWO TRANSPORTU
      I GOSPODARKI MORSKIEJ
Departament Transportu Samochodowego

 

Główny Urząd Ceł
Departamentu Składów

i Agencji Celnych
Warszawa

 

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące zmiany środka transportowego po przekroczeniu granicy RP - Departament Transportu Samochodowego uprzejmie przedstawia co następuje:

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 2 sierpnia 1997r. o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego – międzynarodowym transportem drogowym jest przewóz osób i rzeczy pojazdami samochodowymi po drogach publicznych, w czasie którego następuje przekroczenie granicy państwowej.

Oznacza to, że międzynarodowy transport drogowy ma miejsce na całej długości przewozu od chwili rozpoczęcia przejazdu na terenie kraju aż do miejsca przeznaczenia. Zatem usługa przewozowa polegająca na dostarczeniu przez przewoźnika ładunku rzeczy nadawcy do odbiorcy w międzynarodowym transporcie drogowym może być uznana za wykonaną z chwilą dostarczenia jej do wskazanego miejsca, jeżeli w trakcie świadczenia tej usługi następuje przekroczenie granicy (import).

Należy ponadto wskazać, iż pojazd dokonujący takiego przewozu powinien być objęty koncesją na międzynarodowy transport drogowy.

W związku z powyższym, pojazd także po przekroczeniu granicy RP powinien posiadać koncesję, a kierowca powinien posiadać dokumenty niezbędne do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego (m. in. CMR, winieta).

Natomiast w sytuacji wywozu ładunku (eksport może mieć miejsce sytuacja tzw. Dowozu ładunku za np. krajowym listem przewozowym (bez przekroczenia granicy przez dany ciągnik), a następnie od granicy pojazdem objętym koncesją i CMR.

Taka sytuacja wiązać się może z efektywnym wykorzystaniem środków transportowych przez przewoźnika. W przedstawionej sytuacji przewoźnik nie płaci za winietę, ale również w ocenie MTiGM nie może zaliczyć stawki 0 % VAT za odcinek krajowy.

Podsumowując, należy stwierdzić, że decydującym faktem świadczącym o tym czy mamy do czynienia z przewozem międzynarodowym, czy też z przewozem krajowym jest posiadanie przez przewoźnika listu przewozowego, z którego treści wynika miejsce załadunku i rozładunku, a tym samym informacje czy w czasie przewozu nastąpiło przekroczenie granicy RP.

 

Podpisano:                          
DYREKTOR                         
Departamentu Transportu Samochodowego
Agata Górny                         

 

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999 - 2001r.
Wszelkie Prawa Zastrzeżone - All Rights Reserved