Wysokość mandatów.
 > P O L S K A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis   > Polska  > Przepisy transportowe w krajach europy <   
 

Wysokość grzywien za poszczególne rodzaje wykroczeń nakładanych w drodze mandatu karnego

 1. Przepisy o ruchu pieszych.

 2. Przepisy dotyczące ruchu pojazdów.

 1. Zasady ogólne i przepisy porządkowe.

 2. Włączanie się do ruchu.

 3. Prędkość i hamowanie.

 4. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu.

 5. Wymijanie, omijanie i cofanie.

 6. Wyprzedzanie.

 7. Przecinanie się kierunków ruchu.

 8. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej  przejrzystości  powietrza. 

 9. Holowanie.

 10. Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt.  

 11. Autostrady i Drogi Ekspresowe.

 12. Zatrzymanie i postój.

 13. Używanie świateł zewnętrznych.

 14. Używanie pojazdów w ruchu drogowym.

 15. Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep.

 16. Przewóz osób. 

 1. Kierujący.

 2. Inne wykroczenia.

 3. Znaki i sygnały drogowe.

II Przepisy dotyczące ruchu pojazdów.

10. Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt

Kwalifikacja prawna k.w

N a r u s z e n i e

Naruszona norma prawa administracyjnego

Grzywna w zł.

art. 97

Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o przewożeniu dziecka do lat 7

art. 33 ust.2

50

art. 90

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi (ścieżki) dla rowerów i pieszych

art. 33 ust. 1

50

art. 90 lub

art. 97

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu:

a ) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu

b) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach

c) czepiania się pojazdów

art. 33 ust. 3:

pkt 1,

pkt 2,

 

pkt 3,

 

 

50

50

 

100

 

art. 86 § 1 lub art. 90

art. 90 lub art. 97

Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu:

a) wjeżdżania bezpośrednio pod jadący pojazd,

b) zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny

art. 33 ust. 4:


pkt 1,

pkt 2


250

50

art. 86 § 1 lub art. 90
lub art. 97

Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika

art. 33 ust. 5

50

art. 90 lub

art. 97

Naruszenie przez kierującego zaprzęgiem obowiązku:

a) używania do zaprzęgu zwierząt niepłochliwych, sprawnych fizycznie i dających sobą kierować,

b) utrzymywania pojazdu i zaprzęgu w takim stanie, aby mógł nad nim panować,

c) prowadzenia zwierząt za uzdę przy wjeżdżaniu na drogę twardą w miejscu, gdzie nie ma dostatecznej widoczności drogi

art. 34 :


ust. 1,


ust. 2,


ust. 4,

 


70


70


70

 

art. 90 lub

art. 97

Jazda bezpośrednio jeden za drugim więcej niż pięcioma pojazdami zaprzęgowymi lub niezachowanie wymaganej odległości między pojazdem piątym a następnym

art. 34 ust. 3

50

art. 90 lub

art. 97

 

Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu:

a) jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni,

b) pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem,

c) jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek,

art. 34 ust. 5:


pkt 2,

pkt 3,


pkt 4,


100

50


20

art. 90 lub
art. 97

Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi

art. 35 ust. 1

50

art. 90 lub

art. 97

Naruszenie przez jeźdźca obowiązku:

a) używania do jazdy zwierząt niepłochliwych, sprawnych fizycznie i dających sobą kierować,

b) utrzymywania wierzchowca w takim stanie, aby mógł nad nim panować,

art. 35 ust. 2
w zw. z art.:
34 ust. 1


34 ust. 2

 

50


50

art. 90 lub

art. 97

Naruszenie zakazu jazdy wierzchem:

a) bez uzdy,

b) obok innego uczestnika ruchu na jezdni,

c) po określonych drogach

art. 36 ust. 1:

pkt 1,

pkt 2,

pkt 3 lub pkt 4

 

50

50

50

art. 90 lub
art. 97

Naruszenie warunków dopuszczalności prowadzenia zwierząt luzem.

art. 36 ust. 2 lub art. 37 ust. 3

30

art. 97

Pędzenie zwierząt:

a) płochliwych, niesprawnych fizycznie lub nie dających sobą kierować,

b) utrzymanych w takim stanie, że nie można nad nimi panować,

art. 35 ust. 2
w zw. z art. :
34 ust. 1


34 ust. 2

 

30


20

art. 97

Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi,

art. 37 ust. 1

20

art. 90 lub

art. 97

Naruszenie przez poganiacza obowiązku:

a) poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt,

b) używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia

art. 37 ust. 2:

pkt 1,

pkt 2

 

20


50

art. 90 lub

art. 97

Naruszenie przez poganiacza zakazu:

a) pędzenia zwierząt po określonych drogach,

b) przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość,

c) zatrzymywania zwierząt na jezdni,

d) dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi (ścieżki) dla pieszych lub rowerów

art. 37 ust. 4:

pkt 1,

pkt 3,


pkt 4,

pkt 5

 

50

30

 
30

30

art. 97

Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym, pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią

art. 46 ust. 3

30

art. 90 lub
art. 91

Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku

art. 46 ust. 5

30

art. 97

Naruszenie wprowadzonych przez Radę Powiatu zakazów pędzenia zwierząt

art. 37 ust. 5

30

11. Autostrady i Drogi Ekspresowe

Kwalifikacja prawna k.w

N a r u s z e n i e

Naruszona norma prawa administracyjnego

Grzywna w zł.

 

art. 90 lub

art. 97

 

 

 

 

 

 

Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej

art. 22 ust. 6
pkt 2 lub pkt 3

250

Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej

art. 23 ust. 2

250

Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone

art. 2 pkt 3 lub pkt 4

200

Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu

art. 49 ust. 3

200

Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych lub nie ostrzeganie innych uczestników ruchu

art. 49 ust. 3

250

Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju na autostradzie lub drodze ekspresowej

art. 50 ust. 1
pkt 1 lub
ust. 2 pkt 1

250

Naruszenie zakazu holowania na autostradzie

art. 31 ust. 2 pkt 5

200

 12. Zatrzymanie i postój

Kwalifikacja prawna k.w

N a r u s z e n i e

Naruszona norma prawa administracyjnego

Grzywna w zł.

art. 90 lub

art. 97

Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu

art. 46 ust. 1

150

art. 90 lub

art. 97

Naruszenie zakazu zatrzymywania pojazdu:

a) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu, oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania,

b) na przejściach dla pieszych lub na przejazdach dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tymi przejściami lub przejazdami lub za nimi na drogach dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu,

c) w tunelu, na moście lub na wiadukcie,

d) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię,

e) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni,

f) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania,

g) przy lewej krawędzi jezdni,

h) na pasie między jezdniami

i) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek komunikacji publicznej, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości

j) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu

k) na drodze (ścieżce) dla rowerów

art. 49 ust. 1:

pkt 1,

 

pkt 2,

 pkt 3,

pkt 4,

 


pkt 5,

 
pkt 6,

 

pkt 7,

pkt 8,

pkt 9,

 


pkt 10,

 

pkt 11,

 

200

 

150

 150

80


80

 
80

 

80

100

100

 


80

 

80

art. 90 lub

art. 97

Naruszenie zakazu pozostawiania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) w czasie postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku lub zapobieżenia uruchomieniu pojazdu przez osobę niepowołaną

art. 46 ust. 5

100

art. 84, 90 lub 91

Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku.

art. 50 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 2

100

art. 90 lub
art. 97

Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku

art. 47

100

art. 90 lub

art. 97

 

Naruszenie nakazu:

a) zatrzymywania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej,

b) umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym

 

art. 46 ust. 2

 

art. 46 ust. 3

 

50

 

50

art. 90 lub

art. 97

 

Naruszenie zakazu postoju:

a) w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd,

b) w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu,

c) przez lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską,

d) w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone w tym celu,

e) na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dmc przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12m

art. 49 ust. 2:

pkt 1,

pkt 2,

 

pkt 3,

 

pkt 4,

 

pkt 5.

 

100

100

 

100

 

100

 

100

 13. Używanie świateł zewnętrznych

Kwalifikacja prawna k.w

N a r u s z e n i e

Naruszona norma prawa administracyjnego

Grzywna w zł.

art. 88

Jazda bez wymaganych przepisami świateł:

a) od zmierzchu do świtu,

b) w okresie od 1 października do ostatniego dnia lutego,

c) w tunelu,

d) przez kierującego motocyklem, motorowerem lub pojazdem szynowym

art. 51 ust. 1 pkt 1

pkt 2

pkt 3


w zw. z art. 51 ust. 6

art. 51 ust. 4

 

200

100

100

80

art. 88

Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności

art. 52 ust. 1 lub ust. 2

150

art. 90

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami

art. 51 ust. 3

80

art. 90 lub
art. 97

Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych

art. 51 ust. 5

100

art. 90 lub
art. 97

Używanie "szperacza" podczas jazdy

art. 52 ust. 3

80

 14. Używanie pojazdów w ruchu drogowym

Kwalifikacja prawna k.w

N a r u s z e n i e

Naruszona norma prawa administracyjnego

Grzywna w zł.

art. 90 lub
art. 97

Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym

art. 53 ust. 2

200

art. 90 lub 
art. 97

Niestosowanie się, przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym, do sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem

art. 53 ust. 3

250

art. 97

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim

art. 60 ust. 1 pkt 1

200

art. 97

Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne

art. 60 ust. 1

pkt 2

100

art. 97

Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu

art. 60 ust. 2

pkt 1

50

art. 97

Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu

art. 60 ust. 2 pkt 4

150

art. 97

Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwale elementami przeciwślizgowymi

art. 60 ust. 2 pkt 5

100

art. 97

Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze nie pokrytej śniegiem

art. 60 ust. 3

200

art. 90 lub 
art. 97

Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministrom Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej

art. 32 ust. 6

200

 

art. 97

art. 90

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:

a) kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież,

b) kierującego innym pojazdem

 


art. 57 ust. 1 lub ust. 3

 
art. 57 ust. 2

 

100


150

 


art. 97

 
art. 90

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez:

a) kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne,

b) kierującego innym pojazdem

art. 58

 
ust. 1

 
ust. 2

 


100


150

art. 97

Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych

art. 54 ust. 1 lub ust. 3

100

art. 90 lub
art. 97

Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego

art. 54 ust. 4

100

art. 90 lub art. 97

Naruszenie przepisów dotyczących jazdy w zorganizowanych kolumnach, w tym:

a) przekroczenie dopuszczalnej liczby pojazdów,

b) niezachowanie wymaganej odległości między kolumnami lub pojazdami w kolumnie

art. 32:

 
ust. 1,

ust. 2 lub ust. 3

 


100

100

art. 97

Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic

art. 60 ust. 1 pkt 3

50

art. 97

Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem

art. 60 ust. 2 pkt 2

150

art. 97

Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji

art. 59 ust. 2

50

art. 97

Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany

art. 60 ust. 1 pkt 4

50

art. 97

Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym

art. 60 ust. 2 pkt 3

50

 15. Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep.

Kwalifikacja prawna k.w

N a r u s z e n i e

Naruszona norma prawa administracyjnego

Grzywna w zł.

art. 97

Przejazd bez zezwolenia:

a) pojazdu z ładunkiem powodującym przekroczenie określonych gabarytów,

b) zespołu pojazdów o większej niż dopuszczalna liczbie pojazdów bądź długości

art. 61ust. 11:

w zw. z art. 61 ust. 2 pkt 1, ust. 6, ust. 7 lub ust. 10
w zw. z art. 62 ust. 4

 

250

 
250

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób:

a) powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu,

b) naruszający stateczność pojazdu,

c) utrudniający kierowanie pojazdem,

d) ograniczający widoczność drogi lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest zaopatrzony

art. 61 ust.1,

art. 61 ust. 2:

 

pkt 2,

pkt 3,

pkt 4,

 

250

 

250

250

250

Niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu

art. 61 ust. 3

150

Przewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń - bez odpowiedniego zabezpieczenia

art. 61 ust. 3

100

Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób

art. 61 ust. 8 w zw. z art. 61 ust. 9

100

Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy

art. 61 ust. 4

100

Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich

art. 61 ust. 5

100

Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego

art. 62 ust. 1

150

 16. Przewóz osób

Kwalifikacja prawna k.w

N a r u s z e n i e

Naruszona norma prawa administracyjnego

Grzywna w zł.

art. 97

 

Przewóz osób pojazdem nie przeznaczonym lub nie przystosowanym do tego celu

art. 63 ust. 1

150

Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym

art. 63 ust. 1

100

Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach

art. 63 ust. 3

100

Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy

art. 63 ust. 2

100

Palenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę pojazdem silnikowym

art. 63 ust. 5

30

 III. Kierujący

Kwalifikacja prawna k.w

N a r u s z e n i e

Naruszona norma prawa administracyjnego

Grzywna w zł.

art. 94 § 1

Kierowanie pojazdem pomimo prawomocnego zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego przez kolegium ds. wykroczeń lub prawomocnej decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy (lub innego odpowiadającego mu dokumentu) albo cofnięciu uprawnień:

a) po raz pierwszy,

b) po raz drugi lub kolejny

art. 87 ust. 1 pkt 1

 

 


400

500

art. 94 § 1

Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę nie posiadającą:

 

a) w ogóle uprawnień do kierowania pojazdami,

 

b) uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu.

art. 87 ust. 1 pkt 1

w zw. z:

art. 88 lub

art. 95 lub

art. 96

 

 


400

 

300

art. 94 § 1

Kierowanie bez uprawnień innymi pojazdami

art. 87 ust. 1 pkt 1
w zw. z:
art. 88 lub
art. 95 lub
art. 96

100

art. 94 § 1

Kierowanie pojazdem bez uprawnień wynikających z wymaganego świadectwa kwalifikacji

art. 89 ust. 1

200

art. 97

Kierowanie pojazdem przez osobę niesprawną pod względem fizycznym

art. 87 ust. 1

150

art. 95

Kierowanie pojazdem nie mając przy sobie wymaganych dokumentów

art. 38

100

art. 97

Niepoddanie się okresowym badaniom lekarskim

art. 122 ust. 2

100

 IV. Inne wykroczenia

Kwalifikacja prawna k.w

N a r u s z e n i e

Naruszona norma prawa administracyjnego

Grzywna w zł.

art. 90

Niezastosowanie się do obowiązku ułatwienia przejazdu pojazdu uprzywilejowanego

art. 9

250

art. 85 § 1

Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału, urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego

art. 45 ust. 1 pkt 8

300

art. 99 § 1
pkt 2

Niszczenie lub uszkadzanie drogi publicznej lub drogi w strefie zamieszkania, przynależności lub urządzenia drogowego

 

300

art. 99 § 1
pkt 3

Usuwanie lub niszczenie zasłon odśnieżnych

 

250

art. 100 pkt 2

Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi

art. 39 ust. 1 pkt 2 3)

300

art. 100

pkt 3

Uszkadzanie rowu, skarpy nasypu lub wykopu albo samowolne rozkopywanie drogi publicznej

art. 39 ust. 1

pkt 7  3)

300

art. 96 § 1

pkt 2

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika, lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę nie mającą wymaganych uprawnień

 

300

art. 84 lub art. 90 lub art. 91

Nieoznaczenie wbrew obowiązkowi w sposób odpowiadający wymaganiom i łatwo dostrzegalny jakiegokolwiek przedmiotu pozostawionego na drodze, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu ruchu

art. 45 ust. 1 pkt 6

250

art. 90 lub

art. 97

Umieszczanie na drodze lub w jej pobliżu urządzeń wysyłających lub odbijających światło w sposób powodujący oślepienie albo wprowadzających w błąd uczestników ruchu

art. 45 ust. 1 pkt 7

250

art. 99 § 1 pkt 1

Zajęcie bez zezwolenia drogi publicznej lub pasa drogowego, urządzenia lub budynku drogowego na cele nie związane z gospodarką lub komunikacją drogową

§ 1 ust. 1 2)

300

art. 96 § 1:

 
pkt 5,

 pkt 6,


pkt 4,

 

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika, lub prowadzącego pojazd :

a) pojazdu do jazdy na drodze publicznej nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo, że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia,

b) do korzystania z pojazdu samochodowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,

c) pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu,

 


150

 150

 
150

art. 99 § 1
pkt 4

Prowadzenie robót w pasie drogowym bez zezwolenia lub nie przywrócenie, wbrew obowiązkowi do stanu użyteczności w określonym terminie

art. 40 ust. 1 lub
ust. 6  3)

300

art. 100
pkt 1

Zaorywanie lub zawężanie w inny sposób pasa drogowego lub przydrożnego.

art. 39 ust. 1 pkt 8  3)

250

art. 100
pkt 2

Włóczenie lub porzucanie przedmiotów na drodze publicznej

art. 45 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 39 ust. 1
pkt 2  3)

250

art. 98

Niezachowanie należytej ostrożności przez prowadzącego pojazd poza drogą publiczną i zagrożenie bezpieczeństwu innych osób

art. 1 ust. 2
w zw. z odp.
przepisem prd

250

art. 91

Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi

art. 45 ust. 1 pkt 9

100

art. 97

Samowolne umieszczanie na drodze jakichkolwiek znaków, napisów lub symboli

art. 45 ust. 1 pkt 10

80

art. 101

Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami błota, kurzu, śniegu lub lodu

 

150

art. 102

Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości

art. 30 3)

150

art. 100
pkt 4

Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym

art. 39 ust. 1
pkt 10  3)

50

art. 98

Niestosowanie się przez prowadzącego pojazd poza drogą publiczną do przepisów regulujących korzystanie:

a) z dróg wewnętrznych,

b) innych miejsc dostępnych dla ruchu pojazdów,

§ 28 - 37  1)

 

 

50

50

____________________
1)
rozporządzenie MTiGM oraz SW z dnia 21 czerwca 1999r w sprawie znaków i sygnałów drogowych
   (Dz.U. Nr 58, poz. 622)
2) rozporządzenie RM z dn. 24 stycznia 1986r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy
   o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6, poz. 33 z późn. zmianami)
3) ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z późn. zmianami)

 

V. Znaki i sygnały drogowe.

Kwalifikacja prawna k.w

N a r u s z e n i e

Naruszona norma prawa administracyjnego

Grzywna w zł.

art. 90

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu w związku ze znakiem " ustąp pierwszeństwa przejazdu".

§ 5 ust. 5 lub 6
w zw. z § 1 ust. 2 
pkt 1

300

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu w związku ze znakiem B-20 "stop".

§ 21 ust. 1 pkt 2, ust. 4 lub ust. 5

350

art. 90 lub art. 92 § 1

Niestosowanie się do sygnałów świetlnych, w tym: 

1) 
niezastosowanie się do sygnałów zakazujących wjazdu za sygnalizator,   

§ 95 ust. 1 pkt 2
albo 3,
§ 96 ust. 3,
§ 97 ust. 1 i 2,
§ 102 ust. 2 pkt 2
lub 3,
§ 104 ust. 1 pkt 2
lub 3,
§ 106 ust. 1 lub ust. 2 pkt 1

 

300

2)
wjazd na pas ruchu, nad którym umieszczony jest sygnalizator S-4 nadający sygnał czerwony,

§ 98 ust. 1 pkt 2

300

3)
wjazd na przejazd dla rowerzystów jeżeli sygnalizator S-6 nadaje sygnał czerwony,

§ 98 ust. 3 pkt 2

300

4)
wjazd za sygnalizator nadający sygnał zielony lub sygnał w kształcie kreski pionowej, kiedy jest to zabronione,

§ 95 ust. 2
§ 97 ust. 2,
§ 102 ust. 3,
§ 104 ust. 2,
§ 106 ust. 4,

300

5)
utrudnianie ruchu pojazdom i pieszym dla których ruch jest otwarty przez kierującego pojazdem opuszczającego skrzyżowanie przy wyświetlanym sygnale czerwonym,

§ 95 ust. 4,

300

art. 90 lub art. 92 § 1

6)       wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony,

§ 98 ust. 2 pkt 2

150

7)       niezastosowanie się do sygnałów świetlnych przez kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza

§ 100

200

Niestosowanie się do sygnałów dawanych przez uprawnione osoby.

§ 108 ust. 3 lub 5,
§ 110 ust. 2 lub 3,
§ 111

300

Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania..."

§ 23 ust. 1,2 lub 3,

250

Niestosowanie się do znaków: 

1)
B-23 "zakaz zawracania",

§ 22 ust. 5

250

2)
B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach",

§ 16

250

3)
B-2 "zakaz wjazdu",

§ 17

250

4)
B-21, B-22 "zakaz skrętu...",

§ 22

200

5)
C-1 do C-12 "nakaz jazdy...",

§ 35 lub § 36

200

6)
B-3 do B-7 "zakaz wjazdu...",

§ 18 ust. 1 do 8

200

7)
B-13 do B-19 "zakaz wjazdu...",

§ 19 lub

§ 20

150

8)
B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka",

§ 25

100

9)
B-36 "zakaz zatrzymywania się",

§ 28 ust. 2 z uwzgl. ust. 3 do 5, 7 i 8

100

10)
P-4 "linia podwójna ciągła".

§ 86 ust. 5

200

Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym.

§ 99, § 102 ust. 4,
§ 107

100

art. 97

Niestosowanie się do wiążących poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

art. 6 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 129 ust. 2 pkt 1 lub pkt 7

300

art. 90 lub art. 92 § 1

Niestosowanie się do znaków : 

 

1)
B-8 do B-12 " zakaz wjazdu ... ", 

§ 18 ust. 9 do 13

100

 

2)
B-29 " zakaz używania sygnałów dźwiękowych ",

§ 24

50

 

3)
B-32 " stój - .....",

§ 26

100

 

4)
B-35 " zakaz postoju ",

§ 28 ust. 1, z uwzgl. ust. 3 do 5, 7 i 8

100

 

5)
B-37 lub B-38 " zakaz postoju w dni ... ",

§ 28 ust. 6,z uwzgl. Ust. 7 i 8

100

 

6)
B-39 " strefa ograniczonego postoju ",

§ 29

100

 

7)
B-41

 

100

 

8)
C-13 " droga dla rowerów ",

§ 37

100

 

9)
C-14 " prędkość10) minimalna ",

§ 38

100

 

10)
C-17 „nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi”,

§ 41

100

 

11)
C-18 „nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych”.

§ 42

100

art. 90 lub art. 92 § 1

Naruszenie postanowień wynikających ze znaków: 

 

1)
D-11 " początek pasa ruchu dla autobusów " lub D-12" pas ruchu dla autobusów " oraz P-22 „BUS”,

§ 49 ust. 1 i 2
§ 91 ust. 1

100

 

2)
D-13 " początek pasa ruchu powolnego ",

§ 49 ust. 3,

100

 

3)
D-18 lub D-18a " parking ... ",

§ 52 ust. 1 – 3 lub ust. 4

100

 

4)
D-19 lub D-19a " postój taksówek ....",

§ 53

100

 

5)
F-10 lub F-11 - „kierunki na pasach ruchu” " oraz P-8a, P-8b lub P-8c „strzałka kierunkowa ...”

§ 72,
§ 87

200

 

6)
BT-1 " ograniczenie prędkości",

§ 81 ust. 1 i 2

100

 

7)
BT-3 " blokada zwrotnicy ",

§ 81 ust. 3

100

 

8)
BT-4 "stop – zwrotnica eksploatowana jednostronnie",

§ 81 ust. 4

100

art. 90 lub art. 92 § 1

9)
P-2 "linia pojedyncza ciągła"

§ 86 ust. 3

80

 

10)
P-3 " linia jednostronnie przekraczalna ...",

§ 86 ust. 4

150

 

11)
P-7b " linia krawędziowa ciągła ",

§ 86 ust. 8

80

 

12)
P-17 " linia przystankowa ",

§ 90 ust. 1

80

 

13)
P-18 " stanowisko postojowe ",

§ 90 ust. 2

80

 

14)
P-20 " koperta",

§ 90 ust. 4

80

 

15
P-21 "powierzchnia wyłączona",

§ 90 ust. 5

100

art. 92 § 1

16)
B-20 " stop" - niezatrzymanie pojazdu. 

§ 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, albo ust. 4

100

     

Źródło:
KGP w Warszawie


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved