Informacje i komunikaty o zmianach
przepisów transportowych 
 > P O L S K A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis > Przepisy transportowe w krajach europy <   
 

Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Jugosławia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Unia Europejska

P O L S K A

 

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii 

z dnia 6 listopada 2001r.

 

W związku ze stwierdzeniem wystąpienia klasycznego pomoru świń w Wielkim Księstwie Luxemburg w pobliżu granicy z Republiką Federalną Niemiec, Główny Lekarz Weterynarii informuje, że zgodnie z przepisami art. 14 ust. 4 pkt 2c ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 1999r. Nr 66, poz. 752 i z 2001r. Nr 29, poz. 320), Graniczni Lekarze Weterynarii z dniem 6 listopada 2001r. od godz. 2400 zakażą importu i tranzytu z Wielkiego Księstwa Luxemburga wymienionych poniżej zwierząt i towarów:

 • żywych świń i dzików,

 • surowego mięsa, jelit, podrobów tych gatunków,

 • przetworów z mięsa wieprzowego i mięsa dzików, z wyjątkiem towarów poddanych obróbce termicznej w temperaturze powyżej 72o C.

 • skór surowych wieprzowych i dzików,

 • nasienia i zarodków pochodzącego od tych gatunków,

 • wszystkich surowców niejadalnych nie poddanych obróbce termicznej w temperaturze powyżej 72o C.

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii 

z dnia 18 października 2001r.

 

W związku z bieżącą analizą sytuacji dotyczącej statusu epizootycznego w zakresie klasycznego pomoru świń, Główny Lekarz Weterynarii informuje, że z dniem 18 października 2001r. godz. 2400 znosi się tymczasowy zakaz importu z Francji, Holandii i Portugalii do Polski, wprowadzony w związku z zagrożeniem klasycznym pomorem świń, dla towarów wymienionych poniżej:

 • żywych świń i dzików,

 • surowego mięsa oraz podrobów tych gatunków,

 • przetworów z mięsa wieprzowego i dzików, nie poddanych obróbce termicznej w temperaturze powyżej 720C,

 • skór surowych wieprzowych i dzików,

 • nasienia i zarodków pochodzących od tych gatunków,

 • wszystkich surowców niejadalnych nie poddanych obróbce termicznej w temperaturze powyżej 720C.  

 

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii

z dnia 16 października 2001r.

W związku z bieżącą analizą sytuacji dotyczącej statusu epizootycznego w zakresie klasycznego pomoru świń, Główny Lekarz Weterynarii informuje, że z dniem 16 października 2001r. godz. 2400 znosi się tymczasowy zakaz importu z Danii do Polski, wprowadzony w związku z zagrożeniem klasycznym pomorem świń, dla towarów wymienionych poniżej:

 • żywych świń i dzików,
 • surowego mięsa oraz podrobów tych gatunków,
 • przetworów z mięsa wieprzowego i dzików, nie poddanych obróbce termicznej w temperaturze powyżej 720C,
 • skór surowych wieprzowych i dzików,
 • nasienia i zarodków pochodzących od tych gatunków,
 • wszystkich surowców niejadalnych nie poddanych obróbce termicznej w temperaturze powyżej 720C. 

 

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii 

z dnia 11 października 2001r.

11 października 2001r. o godz. 24ºº znosi się tymczasowy zakaz importu do Polski z Chorwacji i Białorusi towarów mogących być nośnikami klasycznego pomoru świń. Są to:

 • żywych świń i dzików,

 • surowego mięsa, jelit oraz podrobów tych gatunków,

 • przetworów z mięsa wieprzowego i dzików,

 • skór surowych wieprzowych i dzików,

 • nasienia i zarodków pochodzących od tych gatunków,

 • wszystkich surowców niejadalnych nie poddanych obróbce termicznej w temperaturze powyżej 720C.

Tymczasowy zakaz importu został wprowadzony w związku z zagrożeniem klasycznym pomorem świń i zostaje uchylony przez Głównego Lekarza Weterynarii po otrzymaniu i przeanalizowaniu informacji dotyczących statusu epizootycznego tej choroby w ww. krajach.

 

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii 

z dnia 5 października 2001r.

 

W związku otrzymaniem wyczerpujących informacji dotyczących statusu epizootycznego w zakresie klasycznego pomoru świń, Główny Lekarz Weterynarii informuje, że z dniem 5 października 2001r. godz. 2400 znosi się tymczasowy zakaz importu do Polski, wprowadzony w związku z zagrożeniem klasycznym pomorem świń, dla towarów wymienionych poniżej:

 • żywych świń i dzików,

 • surowego mięsa oraz podrobów tych gatunków,

 • przetworów z mięsa wieprzowego i dzików, nie poddanych obróbce termicznej w temperaturze powyżej 720C,

 • skór surowych wieprzowych i dzików,

 • nasienia i zarodków pochodzących od tych gatunków,

 • wszystkich surowców niejadalnych nie poddanych obróbce termicznej w temperaturze powyżej 720C,

z krajów: Austrii, Belgii, Finlandii, Grecji, Republiki Irlandii, Norwegii, Włoch, Wielkiego Księstwa Lichtenstein, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Szwecji, Szwajcarii.

Równocześnie przypomina się, iż w dalszym ciągu obowiązuje zakaz importu ww. towarów z krajów, na terenie których wystąpił klasyczny pomór świń. Są to: Hiszpania, Republika Federalna Niemiec, Słowacja i Ukraina.

Natomiast tymczasowy zakaz importu ww. towarów związany z zagrożeniem klasycznym pomorem świń wprowadzony w związku z powodzią, zostaje nadal utrzymany w stosunku do krajów takich jak: Białoruś, Chorwacja, Dania, Francja, Holandia, Portugalia i Rumunia. Kraje te przestaną być objęte tymczasowym zakazem po dalszej analizie bezpieczeństwa epizootycznego.

Źródło: Rzecznik prasowy Głównego Lekarza Weterynarii

 

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii  

 

z dnia 28 września 2001r.

UWAGA!    Tracą ważność zezwolenia na import bydła ze Słowacji.

W związku z wystąpieniem w Republice Słowacji przypadku gąbczastej encefalopatii bydła (BSE), Główny Lekarz Weterynarii informuje, że z dniem 28 września 2001r. od godz. 1200 wstrzymuje się import z Republiki Słowackiej do Polski towarów wymienionych w Załączniku do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  19 grudnia 2000r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów pochodzących z Republiki Francuskiej, Królestwa Belgii, Królestwa Niderlandów, Królestwa Hiszpanii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Wielkiego Księstwa Luxemburga, Księstwa Lichtenstein, Republiki Portugalii, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Republiki Irlandzkiej (Dz.U. Nr 122 poz.1342).

 

Zgodnie z przepisami art. 14 ust. 4 pkt 2c ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z  1999 r. Nr 66, poz. 752 i z 2001r. Nr 29, poz. 320) Graniczni Lekarze Weterynarii wydadzą decyzje zabraniające przywozu do Polski dla wymienionych w załączniku zwierząt i towarów.

 

Źródło: Rzecznik prasowy Głównego Lekarza Weterynarii

 

 

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii

17 września 2001 r.

Główny Lekarz Weterynarii informuje, iż od dnia 1 stycznia 2002r. obowiązuje nowy numer konta bankowego:

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII
NBP O/O WARSZAWA
Nr Konta 45101010100056692231000000

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2000r. W sprawie wysokości stawek opłat za badania oraz inne czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną (Monitor Polski Nr 43, poz 856)

opłata za zezwolenie – 82,36 zł
opłata za przedłużenie zezwolenia 17,66 zł

 

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii 

z dnia 12 września 2001r.

 

W związku z wystąpieniem w Japonii przypadku gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) Główny Lekarz Weterynarii informuje, że z dniem 13 wrzesnia 2001r. godz. 2400 wstrzymuje się import z Japonii do Polski towarów wymienionych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2000r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów pochodzących z Republiki Francuskiej, Królestwa Belgii, Królestwa Niderlandów, Królestwa Hiszpanii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Księstwa Liechtenstein, Republiki Portugalii, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Republiki Irlandzkiej (Dz.U. Nr 122 poz.1342).

Zgodnie z przepisami art. 14 ust. 4 pkt 2c ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752), Graniczni Lekarze Weterynarii wydadzą decyzje zabraniające przywozu do Polski wymienionych w załączniku zwierząt i towarów.

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii 

z dnia 7 września 2001r.

PRYSZCZYCA i BSE  

 1. Pryszczyca

W nawiązaniu do pisma z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie wprowadzenia zakazu importu oraz pism 
z 13 marca 2001 r. i z dnia 22 marca 2001 r., w sprawie wprowadzenia zakazu tranzytu:

 • zwierząt żywych: kóz, owiec, świń oraz innych parzystokopytnych;

 • mięsa surowego, przetworów z mięsa surowego oraz podrobów i jelit tych gatunków nie poddanych obróbce termicznej (pasteryzacji) w temperaturze powyżej 720C;

 • surowego mleka i jego przetworów nie poddanych obróbce termicznej (pasteryzacji) w temperaturze 720C;

 • nasienia i embrionów;

 • surowych skór, wełny potnej (niepranej), szczeciny i włosia niepranego;

 • kości, rogów, kopyt, racic nie poddanych obróbce termicznej;

Główny Lekarz Weterynarii polecił z dniem 7 września 2001r. o godzinie 24 00 uchylić wspomniane zakazy w stosunku do Irlandii oraz zakaz importu i tranzytu skór surowych w stosunku do Republiki Francuskiej i Królestwa Niderlandów.

Zakazy przywozu i przewozu pozostałych towarów z ww. listy pochodzących z Republiki Francuskiej i Królestwa Niderlandów zostały uchylone Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (Dz. U. Nr 94 poz.1038 z dnia 6 września 2001r.) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Rozporządzenie to utrzymuje zakaz importu i tranzytu towarów pochodzących z Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ze względu na możliwość przeniesienia do Polski pryszczycy obecnej w tym kraju.

 1. BSE

Równocześnie przypomina się, że w związku z występowaniem BSE, w stosunku do następujących państw: Królestwa Belgii, Królestwa Danii, Republiki Francuskiej, Królestwa Hiszpanii, Księstwa Luksemburga, Królestwa Niderlandów, Republiki Portugalii, Republiki Federalnej Niemiec, Konfederacji Szwajcarskiej, Księstwa Liechtensteinu, Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Irlandii w dalszym ciągu obowiązują ograniczenia w imporcie do Polski towarów, określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1342) wprowadzone w związku z występowaniem BSE na terenie niektórych państw, a w odniesieniu do Republiki Włoskiej i Grecji, nałożonych w oparciu o pisma Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 16 stycznia 2001r. i z dnia 4 lipca 2001r.

 

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii 

z dnia 6 września 2001r.

W związku z wystąpieniem pryszczycy w Azerbejdżanie, Główny Lekarz Weterynarii wydał zakaz przywozu i przewozu z Azerbejdżanu niżej wymienionych zwierząt i towarów:

 • zwierząt żywych: kóz, owiec, świń oraz innych parzystokopytnych;

 • mięsa surowego, przetworów z mięsa surowego oraz podrobów tych gatunków, które nie zostały poddane obróbce termicznej (pasteryzacji) w temperaturze minimum 72oC;

 • jelit ww. gatunków zwierząt;

 • mleka i przetworów mlecznych, które nie zostały poddane obróbce termicznej (pasteryzacji) w temperaturze minimum 72oC;

 • pasz dla zwierząt gospodarskich;

 • nasienia i zarodków ww. gatunków zwierząt;

 • surowych skór, wełny potnej (niepranej), szczeciny i włosia niepranego;

 • kości, rogów, kopyt, racic nie poddanych obróbce termicznej.

Zakaz wchodzi w życie z dniem 06.09.2001 r. od godziny2400 i obowiązuje aż do odwołania.

 

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii 

z dnia 3 września 2001r.

W związku z wystąpieniem pryszczycy w Azerbejdżanie, Główny Lekarz Weterynarii wydał zakaz przywozu i przewozu z Azerbejdżanu niżej wymienionych zwierząt i towarów:

 • zwierząt żywych: kóz, owiec, świń oraz innych parzystokopytnych;

 • mięsa surowego, przetworów z mięsa surowego oraz podrobów tych gatunków, które nie zostały poddane obróbce termicznej (pasteryzacji) w temperaturze minimum 72oC;

 • jelit ww. gatunków zwierząt;

 • mleka i przetworów mlecznych, które nie zostały poddane obróbce termicznej (pasteryzacji) w temperaturze minimum 72oC;

 • pasz dla zwierząt gospodarskich;

 • nasienia i zarodków ww. gatunków zwierząt;

 • surowych skór, wełny potnej (niepranej), szczeciny i włosia niepranego;

 • kości, rogów, kopyt, racic nie poddanych obróbce termicznej.

  

Zakaz wchodzi w życie z dniem 06.09.2001 r. od godziny2400 i obowiązuje aż do odwołania.

 

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii 

z dnia 31 sierpnia 2001r.

W gmachu MRiRW odbyła się konferencja prasowa poświęcona omówieniu stopnia przygotowania laboratoriów do wdrożenia planu powszechnych badań w kierunku BSE w Polsce.

  W ustawie budżetowej na rok 2001 (Dz.U. Nr 21 poz. 246) przeznaczona została suma 2,5 mln. zł. na stworzenie i wyposażenie laboratoriów, w których można wykryć szybkimi testami obecność BSE. Kwota ta obejmowała laboratoria w Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie, a także sfinansowanie takich samych działań w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach - zapisując tę część w budżecie wojewody lubelskiego.

12 czerwca 2001r. przedstawiono Radzie Ministrów koncepcję wprowadzenia planu B (powszechnego badania bydła w wieku powyżej 24 miesiąca życia). Podstawą tych działań było zakwalifikowanie Polski do III grupy ryzyka BSE przez Komisję Europejską oraz rozszerzanie się tej choroby na nowe kraje europejskie – Czechy (8.06.01) i Grecję (4.07.01).

Główny Lekarz Weterynarii zaproponował Radzie Ministrów wprowadzenie, zaakceptowanego przez Zespół ds. rozpoznawania ryzyka BSE w Polsce, powszechnego planu badań diagnostycznych gąbczastej encefalopatii bydła, mając na względzie ochronę zdrowia publicznego polskich konsumentów wołowiny, a także interesy gospodarcze hodowców bydła i przetwórców mięsa wołowego.

Wypełnienie tego postanowienia wymagało postępu w pracach nad tworzeniem laboratoriów diagnostyki BSE, stworzenia systemu logistycznego pobierania i przesyłania prób do tych badań oraz odsyłania ich wyników do właścicieli rzeźni. Zatrudniono także nowych pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i przeprowadzono szkolenia (część z nich odbyła się w Szwajcarii i Francji). Zatwierdzono szybki test Bio-Rad do diagnostyki w wyznaczonych laboratoriach oraz test Prionics Check dla laboratorium odwoławczego w Puławach. Termin gotowości pracowni diagnostycznych przewidziano na 31 sierpnia 2001r. Na dzień 1 września 2001r. planowane było rozpoczęcie akcji badań.

Wobec nieprzyznania do dnia dzisiejszego pieniędzy na realizację tego programu w kwocie 41.738.000 zł., Główny Lekarz Weterynarii poprzez Zespół ds. rozpoznawania ryzyka BSE w Polsce, wystąpił w dniu 29 sierpnia 2001r. do Rady Ministrów o ostateczne podjęcie decyzji przyznania kwoty niezbędnej do wykonania powszechnych badań w kierunku BSE.  

 

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii 

z dnia 28 sierpnia 2001r.

W związku otrzymaniem informacji dotyczącej statusu epizootycznego w zakresie klasycznego pomoru świń, Główny Lekarz Weterynarii informuje, że z dniem 29 sierpnia 2001r. godz. 2400 (w nocy ze środy na czwartek) przywraca się możliwość importu z Rosji i Słowenii do Polski towarów wymienionych poniżej:

 • żywych świń i dzików,

 • surowego mięsa, jelit oraz podrobów tych gatunków,

 • przetworów z mięsa wieprzowego i dzików,

 • skór surowych wieprzowych i dzików,

 • nasienia i zarodków pochodzących od tych gatunków,

 • wszystkich surowców niejadalnych nie poddanych obróbce termicznej w temperaturze powyżej 720C,

 

 

>>>>> STARSZE KOMUNIKATY <<<<


Ó Copyright by PSM S.C. 1999 - 2001r.
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved