Wspólna Procedura Tranzytowa

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA     > Spis   > Polska 
 

 

Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2001 roku obszernych zmian załączników I, II, III do Konwencji z dnia 20 maja 1987r. o wspólnej procedurze tranzytowej, Główny Urząd Ceł ujednolicił tekst tej międzynarodowej umowy.

Aktualizacja dotyczy tekstu podstawowego Konwencji oraz załączników stanowiących integralną część tej umowy.

Nowy, ujednolicony tekst konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej (stan na dzień dzisiejszy) znajduje się pod adresem www.guc.gov.pl  

 

1. TEKST PODSTAWOWY

Stanowi załącznik do Dziennika Ustaw Nr 46 z 1998 r.

2. ZMIANY UWZGLĘDNIONE W NINIEJSZEJ PUBLIKACJI

1.      Decyzja nr 1/2000 z dnia 20 grudnia 2000r. Komisji Mieszanej WE/EFTA "Wspólny tranzyt i SAD" zmieniająca załączniki I, II i III do Konwencji z dnia 20 maja 1987r. o wspólnej procedurze tranzytowej,

2.      Decyzja nr 1/2001 z dnia 7 czerwca 2001r. Komisji Mieszanej WE/EFTA "Wspólny tranzyt i SAD" zmieniająca załączniki I i III do Konwencji z dnia 20 maja 1987r. o wspólnej procedurze tranzytowej.

Uwaga: Brak jest w tekście wzorów formularzy SAD (dodatki A1-A4) ) oraz Tranzytowego Dokumentu Tranzytowego (dodatek D3). Wzory te znajdują się w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych (Dz.U. z 1999r. Nr 104, poz. 1193).

 

Przepisy dla podmiotów gospodarczych - Wspólna procedura tranzytowa

KONWENCJA Z DNIA 20 MAJA 1987R. O WSPÓLNEJ PROCEDURZE TRANZYTOWEJ

Udostępniamy Państwu ujednolicony przez Główny Urząd Ceł tekst Konwencji z dnia 20 maja 1987r. o wspólnej procedurze tranzytowej. Wspomniana Konwencja składa się z części podstawowej oraz czterech załączników, które stanowią jej integralną część. Załączniki są bardzo obszerne i to w nich znajduje się zdecydowana większość przepisów. Jedyna publikacja tekstu Konwencji miała miejsce w załączniku do Dziennika Ustaw z 1998r. Nr 46. Od tego czasu jednak treść załączników do Konwencji ulegała wielokrotnie zmianom. Z uwagi na fakt, iż zmiany te nie były już oficjalnie publikowane w Dziennikach Ustaw, obowiązujący tekst załączników do Konwencji nie jest powszechnie dostępny. Z tego względu Główny Urząd Ceł postanowił przygotować ujednolicony aktualny tekst Konwencji (wraz z załącznikami do niej), zawierający wszystkie nowe regulacje, jakie zostały przyjęte do dnia dzisiejszego. W przypadku zmian wspomnianych przepisów na bieżąco tekst ten będzie aktualizowany przez Główny Urząd Ceł.

Wspólna procedura tranzytowa - informacje ogólna

Od dnia 1 lipca 1996r. Polska, wraz z krajami Wspólnoty Europejskiej, EFTA i Grupy Wyszehradzkiej, stała się stroną Konwencji z dnia 20 maja 1987r. o wspólnej procedurze tranzytowej (WPT).

Oprócz Polski, stronami Konwencji są następujące kraje: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Luksemburg, Norwegia, Portugalia, Republika Federalna Niemiec, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Przystąpienie Polski do Konwencji o wspólnej procedury tranzytowej było jednym z wymagań przedakcesyjnych warunkujących przystąpienie naszego kraju do Wspólnoty Europejskiej.

Wspólna procedura tranzytowa stosowana jest w transporcie drogowym oraz, w formie uproszczonej, w transporcie kolejowym i lotniczym.

W ramach wspólnej procedury tranzytowej towary są przewożone z urzędu wyjścia z jednej Umawiającej się Strony do urzędu przeznaczenia w drugiej Umawiającej się na podstawie jednego dokumentu celnego i jednego zabezpieczenia (z reguły gwarancji), ważnych od rozpoczęcia do zakończenia procedury. W urzędach celnych tranzytowych formalności celne ograniczone są do minimum.

Podstawową cechą wspólnej procedury tranzytowej jest wprowadzenie znacznych uproszczeń przy przewozach towarów w transporcie międzynarodowym. Procedura ta jest zatem korzystna dla podmiotów dokonujących obrotu towarowego z zagranicą.

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999 - 2001r.
Wszelkie Prawa Zastrzeżone - All Rights Reserved