Zwrot podatku VAT ...

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA     > Spis   > Polska 
 

Zwrot podatku VAT na terenie Niemiec dla przedsiębiorstw polskich

Spis treści

 1. Wstęp

 2. Podmioty uprawnione do zwrotu podatku VAT

 3. Rachunki

 4. Wysokość zwrotu podatku VAT

 5. Czynności od których przysługuje zwrot i wyłączenia

 6. Terminy

 7. Wymagane formularze


1. WSTĘP

Stosownie do przepisów ustawy o podatku VAT (Umsatzsteuergesetz) § 18 ust 9, aby podmiot zagraniczny zarejestrowany w swoim kraju mógł odzyskać zapłacony na terenie Niemiec podatek VAT musi istnieć zasada umów wzajemnych pomiędzy danym krajem a RFN. Zgodnie z tym przepisem polskie podmioty roku nie mogły od 1998 odzyskać podatku VAT zapłaconego na terenie Niemiec, gdyż stosownie do polskich przepisów o podatku VAT nie było takiej możliwości dla podmiotów zagranicznych. Wraz ze zmianą przepisów ustawy o podatku VAT oraz  rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2001 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom zagranicznym przysługuje tymże podmiotom,  w tym podmiotom niemieckim, zwrot podatku VAT zapłaconego przy nabyciu towarów i usług na terenie Polski. Przepisy te obowiązują od 1 lipca 2001 r. We wrześniu 2001 r. Federalne Ministerstwo Finansów postanowiło, że w odniesieniu do § 18 ust. 9 zdanie 5 niemieckiej ustawy o VAT zachowana została zasada umów wzajemnych.  W związku z tym także od 1 lipca 2001 r. przysługuje zwrot podatku VAT dla polskich podmiotów gospodarczych niezarejestrowanych na terenie Niemiec jako płatnicy podatku VAT.

§ 18 ust.9 zdanie 5 w treści „podmiotowi, który nie posiada siedziby na terenie UE, podatek VAT zwracany będzie tylko wtedy, jeżeli w jego kraju, w którym podmiot posiada siedzibę, nie istnieje forma podatku obrotowego (VAT) lub podatki te pobierane są w takiej samej wysokości lub podobnej wielkości, a w przypadku pobrania podatku od podmiotu posiadającego siedzibę w Niemczech,  jest jemu zwracany”


2. Podmioty uprawnione do zwrotu podatku VAT

O zwrot podatku VAT zapłaconego przy nabyciu towarów i usług na terenie Niemiec może zwrócić się polskie przedsiębiorstwo, które spełnia poniższe warunki:

 • nie posiada na terenie Niemiec siedziby, oddziału lub przedstawicielstwa,

 • nie jest zarejestrowane na terenie Niemiec jako płatnik podatku od towarów i usług, (w stosunku do podmiotów zarejestrowanych dla celów podatku VAT na terenie Niemiec obowiązują inne przepisy),

 • zarejestrowane jest w Polsce dla celów podatku VAT i posiada na terenie Polski siedzibę,

 • zakupione na terenie Niemiec towary i usługi, jak i zapłacony przy ich nabyciu podatek VAT,  związane są z prowadzoną w Polsce działalnością gospodarczą i zostały zakupione lub wykonane na potrzeby podmiotu zagranicznego niezarejestrowanego na terenie Niemiec dla celów podatku VAT.

Do złożenia wniosku o zwrot podatku VAT uprawnione są zagraniczne podmioty, które nie osiągają na terenie Niemiec żadnych obrotów oraz także i te podmioty zagraniczne osiągające na terenie Niemiec obroty, które:

 • wykonują czynności zwolnione z podatku VAT na podstawie § 4 pkt. 3 ustawy

 • wystąpiły o przeprowadzenie postępowania w sprawie odliczenia VAT (umowy o dzieło, umowy jednorazowej dostawy itp.)

 • wniosły wniosek o jednorazowe opodatkowanie (dotyczy to w szczególności zawodów wolnych takich jak pisarzy, dziennikarzy, artystów i sportowców jak również działalności transportowej polegającej na okazyjnych przewozach osób prowadzonej na terenie Niemiec przez zagraniczne podmioty za pomocą omnibusów) .


3.  Rachunki

Podatek zawarty przy zakupie towarów i usług można odzyskać, gdy:

 • nie zakupiono towarów i usług zwolnionych z podatku

 • przy zakupie towarów i usług opodatkowanych wartość końcowa rachunku wraz z podatkiem VAT wynosi co najmniej 200 DEM

Sprzedawca zobowiązany jest do wystawienia  rachunku, który powinien spełniać co najmniej następujące warunki:

 1. nazwę i adres sprzedawcy
 2. rodzaj i zakres  wykonanego świadczenia
 3. datę lub miesiąc wykonania usługi
 4. kwotę przysługująca do zapłaty (wraz z wyszczególnieniem podatku VAT)
 5. datę lub miesiąc dokonania zapłaty
 6. kwotę podatku należnego do uiszczenia w US

W przypadku rachunków do 200,- DEM nie ma ustawowego wymogu umieszczania dokładnych danych sprzedawcy i nabywcy, jak i również nie ma obowiązku wyszczególniania osobno należnego podatku VAT. W przypadkach rachunków poniżej 200,- DEM brutto, w których kwotę podatku należnego jak i należność przypadającą do zapłaty ujęto w jednej sumie, dopuszczone są ułatwienia przy składaniu wniosku o zwrot podatku VAT polegające na sporządzeniu osobnego zestawienia dokonanych zakupów towarów lub usług. Rachunek taki może zostać uznany przez organ podatkowy, jeżeli wskazana będzie stawka podatku.

Wnioskodawca może takie rachunki podzielić np.:  według stawek podatkowych, rodzajów kosztów (nocleg, paliwo, wyżywienie) i wyszczególnić je osobno.

Wpisane na listę rachunki muszą być kolejno ponumerowane, uwzględniać sumę poniesionych wydatków (w przypadku kilku pozycji na jednym rachunku) oraz kwotę wnioskującego zwrotu podatku VAT. W rachunku, w którym występuje więcej pozycji stawek podatku VAT kwoty te muszą zostać zsumowane i wpisane jedną łączną kwotą do wniosku.

Rachunki, na podstawie których podmioty będą składały wniosek o zwrot podatku VAT, muszą być wystawione na przedsiębiorstwo lub podmiot będący w Polsce podatnikiem-płatnikiem podatku VAT.

W przypadku rachunków wystawianych za noclegi i wyżywienie zwrot podatku VAT przysługuje tylko i wyłącznie wtedy, gdy rachunek ten wystawiony jest na przedsiębiorcę. Bardzo często hotele wystawiają rachunki na osobę korzystającą z noclegu, dlatego też należy szczególnie uważać i zwrócić uwagę, aby rachunek za hotel był wystawiony na firmę. Gdy rachunek za nocleg zostanie wystawiony na nazwisko pracownika firmy, wtedy nie przysługuje zwrot podatku VAT.

Wystawca rachunku  zobowiązany jest zawsze do dokładnego określenia nabywcy towaru lub usługi.

Aby nabywca był poprawnie naniesiony na rachunku można zastosować dwie możliwości:

 1. Posiadać przy sobie zawsze dokładne dane firmy, na wizytówce lub specjalnie przygotować taką wizytówkę dla niemieckiego sprzedawcy.
 2. Przyjeżdżając na teren Niemiec można mieć przy sobie pieczątkę firmową i w trakcie wystawienia rachunku przez sprzedawcę niemieckiego w pozycji „nabywca” umieścić pieczęć firmową. W tym przypadku sprzedawca zobowiązany jest do pisemnego poświadczenia, uwierzytelnienia na rachunku pieczęci firmowej.

W stosunku do przedsiębiorstw z innych krajów Unii Europejskiej niemieccy sprzedawcy zobowiązani są także do wpisywania numeru identyfikacji podatkowej dla celów podatku od towarów i usług. W stosunku do polskich przedsiębiorstw nie ma takiego obowiązku, jednakże jest obowiązek poprawnego i dokładnego określenia nabywcy towaru.

W przypadku wpisania błędnej nazwy lub adresu organ podatkowy może odmówić zwrotu podatku VAT.


4. Wysokość zwrotu podatku VAT

Wysokość zwrotu podatku VAT regulują przepisy wykonawcze rozporządzenia do ustawy o VAT (Umsatzsteuerdurchführungsverordnung) w § 61 ust. 2. Stosownie do tych przepisów dla krajów członkowskich UE obowiązują  mniejsze kwoty, aniżeli w stosunku do państw spoza Unii, do których zaliczana jest Polska.

Przedsiębiorcom posiadającym siedzibę w kraju  poza Unią przysługuje zwrot podatku, jeżeli spełnią warunek wnioskowanej najniższej kwoty podatku, która podlega do zwrotu. W zależności od okresu wnioskowanego może to być 1 000 DEM lub jej równowartość 511 euro lub 500,- DEM lub równowartość 256 euro. Wartość ta uzależniona jest od tego, czy wnioskowany podmiot dokonuje rozliczenia za kwartał jednego roku, czy też za cały rok.


5.  Czynności od których nie przysługuje zwrot VAT

Zwrot podatku VAT dla podmiotów zagranicznych niezarejestrowanych na terenie Niemiec jako płatnicy podatku VAT przysługuje od wszystkich nabytych towarów i usług z wyjątkiem:

 • artykułów spożywczych,

 • papierosów

 • alkoholu i innych napojów wszelkiego rodzaju

 • paliwa (benzyny, oleju napędowego, gazu)

 • kosztów podróży (noclegi, wyżywienia), jeżeli nie są udokumentowane w sposób właściwy.

Zwrot podatku VAT nie przysługuje również od czynności, które zgodnie z § 4 ustawy o VAT podlegają zwolnieniu ustawowemu.

Zwrot następuje na podstawie przedłożonego oryginału rachunku lub dowodu odprawy celnej, bez względu na zastosowaną stawkę, jeżeli jego wartość brutto wynosi co najmniej 200,- DEM.


6. Terminy

Podmiot zagraniczny, zarejestrowany w kraju jako płatnik podatku VAT, może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie zwrotu podatku VAT nie wcześniej, niż za okres 3 następujących po sobie miesięcy.

Wniosek o zwrot  podatku VAT musi obejmować okres co najmniej  jednego kwartału i zamknąć się w roku kalendarzowym. Za rok 2001 w przypadku polskich podmiotów wniosek można złożyć za dwa kwartały: lipiec, sierpień i wrzesień oraz październik, listopad, grudzień.

Nie można złożyć jednego wniosku za okres obejmujący dwa lata kalendarzowe, chociaż dotyczą okresu kwartalnego np. złożenie wniosku za okres listopad, grudzień 2001 i styczeń 2002 nie będzie rozpatrzone przez urząd skarbowy, gdyż jest niezgodne z przepisami. Przedsiębiorstwo zmuszone będzie wtedy do złożenia dwóch wniosków: pierwszy za okres listopad-grudzień 2001 r. i drugi za styczeń 2002 r.

Wniosek o zwrot podatku VAT należy składać najpóźniej do 30 czerwca następnego roku następującego po roku, którego dotyczy okres rozliczeniowy. Według prawa niemieckiego (ordynacja podatkowa) nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data faktycznego wpływu dokumentów do urzędu skarbowego. W przypadku wpływu dokumentów po tym terminie, nie jest możliwe przywrócenie terminu lub przesunięcie go. W takim przypadku organ podatkowy wyda decyzję odmawiającą zwrotu podatku VAT.


7. Wymagane formularze

O wszczęcie postępowania w sprawie zwrotu podatku VAT zapłaconego przy nabyciu na terenie Niemiec towarów i usług uprawniony podmiot zagraniczny składa wniosek o zwrot podatku VAT. Wniosek ten może być złożony po upływie okresu rozliczeniowego, którego dotyczy. W przypadku roku 2001 polskie podmioty mogą złożyć pierwszy wniosek najwcześniej w październiku, po upływie 3 miesięcy od 1 lipca 2001 r. i dotyczy rachunków zapłaconych i wystawionych po 1 lipca b.r. Za wcześniejsze okresy nie przysługuje zwrot podatku VAT.

Wniosek należy wypełnić w języku niemieckim, a do wypełnionego wniosku należy dołączyć oryginały rachunków lub innych uznanych przez ustawę dokumentów. Wnioskodawca jest zobowiązany do samodzielnego wyliczenia kwoty żądanego zwrotu podatku.

Do końca 2001 roku wnioskodawca może sam zdecydować w jakiej walucie organ podatkowy ma dokonać zwrotu (DEM lub €)t. Od 1 stycznia 2002 roku wszystkie wnioski będą musiały być wypełnione w euro, chociaż dotyczą roku poprzedniego, a obecnie obowiązujące formularze zostaną zastąpione nowymi.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wyszczególnienia rachunków, poprzez wpisanie daty wystawienia, rodzaju usługi lub towaru, wartość rachunku (brutto) oraz kwotę podatku VAT. Wpisane na listę rachunki muszą być kolejno ponumerowane. W przypadku wybrania waluty, nie można w trakcie wypełniania wniosku stosować zamiennie DEM lub €. Obowiązuje tylko i wyłącznie jedna wybrana waluta.

W przypadku dołączenia do wniosku rachunków obejmujących okres późniejszy, aniżeli w nim wskazany, względnie złożenia wniosku po wskazanym w ustawie ostatecznym terminie organ podatkowy, bez przeprowadzenia szczegółowego postępowania, wyda decyzję odmawiającą zwrotu podatku.

Osoba (przedsiębiorstwo) wnioskująca o zwrot podatku VAT  zobowiązana jest do wskazania (podania) konta, na który ma wpłynąć zwrot podatku lub osobę, której organ podatkowy dokona zwrotu podatku. Wniosek musi być podpisany przez wnioskodawcę. Należy pamiętać, że w przypadku przesłania wniosku i dokumentów faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie zostaną one rozpatrzone. Musi to być oryginalny wniosek wraz z oryginalnymi rachunkami. Po wydaniu decyzji organ podatkowy zwraca podatnikowi kopię wniosku wraz z rachunkami.

Dodatkowo każdy podmiot zagraniczny zobowiązany jest do przedłożenia poświadczenia, że w kraju ( w Polsce) jest on zarejestrowanym podatnikiem do celów podatku od towarów i usług. Zaświadczenie to jest ważne przez rok od dnia wystawienia. W przypadku, gdy podmiot składa wniosek o zwrot podatku VAT częściej niż raz w roku, to zobowiązany jest przy pierwszym złożeniu wniosku dołączyć takie poświadczenie. Przy następnych wnioskach w danym roku podatkowym nie jest wymagane składanie poświadczeń. Następne poświadczenie należy przedłożyć po upływie roku.

Poświadczenie (dowód) powinno być wypełnione w języku niemieckim lub innym języku UE. W przypadku wypełnienia takiego poświadczenia w języku polskim musi ono zostać przetłumaczone na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego.

Wnioskodawca zobowiązany jest do przechowywania wszystkich dokumentów, na podstawie których dokonano zwrotu przez okres 6 lat.

Przykład formularza z objaśnieniami w języku polskim

Wnioski należy złożyć
Bundesamt für Finanzen
Friedhofstrasse 1
532214 Bonn
tel 0049 228/ 4062436

dodatkowe informacje
www.bff-online.de

opracowała: I.E.Cech
Berlin 3 października 2001 r.


_______________________________________________________
Powyższy artykuł jest informacją ale nie stanowi źródła prawa.
Został przygotowany przez Wydział Ekonomiczno-Handlowy 
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec

 

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999 - 2001r.
Wszelkie Prawa Zastrzeżone - All Rights Reserved