Wzór wniosku B3
zmiana licencji 
( dodatkowe pojazdy, obszar ważności bez zmian).

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA   SPIS
 
Wypełnia BOTM

Nr wniosku

Data przyjęcia

B3
Pieczęć przedsiębiorcy

 

Załącznik do wniosku z dnia  
           
 zmianę licencji na
wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego poprzez objęcie

jej treścią dodatkowych pojazdów (zwiększenia liczby pojazdów) bez zmiany posiadanych obszarów ważności:

A. Przedsiębiorcy nie posiadający jeszcze licencji wydanej po 31 grudnia 2001 r. (wg. nowego wzoru) wypełniają tylko wniosek  W-1 i A-1 (wykaz numerów rejestracyjnych), z zaznaczeniem, że prowadzona była działalność licencjonowana przed 1 stycznia 2002 r. W takiej sytuacji ten formularz nie powinien być wypełniony.

B. Wypełnia tylko przedsiębiorca posiadający licencję wydaną po 31 grudnia 2001 r. (wg. nowego wzoru)

Wnoszę o zmianę licencji nr
 

wydanej dnia

 
poprzez objęcie jej treścią następujących danych
(UWAGA:
- w rubryce A wpisać posiadane obszary ważności posługując się oznaczeniami wskazanymi w licencji;
- w rubryce B wpisać nr obszaru wskazanego w licencji
- w rubryce C wpisać liczbę dotąd posiadanych pojazdów na licencji
- w rubryce D wpisać ogólną liczbę pojazdów, którymi będzie wykonywany przewóz w tym obszarze po wnioskowanej zmianie licencji )
 Rubryka A B C D
1.                                          
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
2.                                          
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
3.                                          
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
4.                                          
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
  • Oświadczam, że przewozy po dokonaniu wnioskowanej zmiany licencji będą wykonywana pojazdami samochodowymi wskazanymi w formularzu A-1 i stosownie do tego wnoszę o zmianę licencji (wykazu numerów rejestracyjnych pojazdów samochodowych)

należy starannie wypełnić formularz A1
  • Jednocześnie wnoszę o:

- wydanie wypisów ze zmienionej w powyższy sposób licencji
- wypisów z wykazów numerów rejestracyjnych pojazdów samochodowych *)
 

Podpis/y osób uprawnionych do działania w imieniu przedsiębiorcy

*) niepotrzebne skreślić (przedsiębiorcom prowadzący przewozy w zakresie przewozu osób nie wydawane są odpisy z wykazu nr rejestracyjnych).

wykaz wzorów


Ó Copyright by PSM S.C. 2002 r.
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved