Wzór wniosku B6b
zmiany w składzie osobowym
umowy spółki cywilnej.

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA   SPIS
 

Strona 1

Wypełnia BOTM

Nr wniosku

Data przyjęcia

B6b
Pieczęć przedsiębiorców działających w ramach spółki cywilnej

 

Załącznik do wniosku z dnia  
           
 dotyczącego zmiany w 
składzie osobowym przedsiębiorców działających na podstawie umowy 

spółki cywilnej przez

 przystąpienie do dotychczasowego składu nowego wspólnika/ów . 

My niżej podpisani przedsiębiorcy, działający na podstawie umowy spółki cywilnej, działającej

Pod nazwą:...............................................................................................................................

w składzie.................................................................................................................................

..........................................................................z siedzibą w....................................................

wnosimy o zmianę licencji przewozowej/ych:

UWAGA:
  • gdy wniosek dotyczy zmiany w treści licencji przewozowej/ych udzielonej przed 1 stycznia 2002 r., należy wypełnić punkt A
  • w przypadku gdy wniosek dotyczy licencji udzielonej po 31 grudnia 2001 r. należy wypełnić punkt B
  • Punkt C powinni wypełnić osoby posiadające uprawnienia do działania w imieniu przedsiębiorców działających na podstawie umowy spółki cywilnej. 

 

A. udzielonej przed 1 stycznia 2001 r.
1. Nr blankietu
 
, wydanej w dniu
 
, nr rej pojazdu
 
2. Nr blankietu
 
, wydanej w dniu
 
, nr rej pojazdu
 
3. Nr blankietu
 
, wydanej w dniu
 
, nr rej pojazdu
 

Strona 2

B. Wydanej po 31 grudnia 2001 r. (wg "nowego" wzoru)
Nr licencji:
 
, wydanej w dniu
 
 
poprzez objęcie jej treścią pana/pani....................................................................................................
.........................................................................................................................................................

imię

nazwisko

............................................................................................
Podpis przystępującego do umowy spółki cywilnej

 

.......................................................................................................................................
PODPISY POZOSTAŁYCH  PRZEDSIĘBIORCÓW - WSPÓLNIKÓW
WW. SPÓŁKI CYWILNEJ
ZŁOŻONE W OBECNOŚCI PRACOWNIKA BOTM
LUB POŚWIADCZONE NOTARIALNIE

C. Wypełniają wspólnicy prowadzący dotąd działalność w ramach umowy spółki cywilnej.

Do anulowania wskazujemy, niżej wymienione wypisy z licencji / blankiety koncesji (licencji) oraz wypis z wykazu nr rejestracyjny pojazdów samochodowych*):

Nr wypisu z licencji/
blankietu koncesji
Wydanego dnia   Nr wypisu z wykazu nr rejestracyjnych Wydanego dnia
         
         
         
         
         
Jednocześnie wnosimy o:
- wydanie wypisów ze zmienionej w powyższy sposób licencji
wypisów z wykazów numerów rejestracyjnych pojazdów samochodowych *)

Podpis/y przedsiębiorców działających do czasu zmiany na podstawie umowy spółki cywilnej

*) niepotrzebne skreślić

wykaz wzorów


Ó Copyright by PSM S.C. 2002 r.
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved