Wzór wniosku B6c
zmiany w składzie osobowym
umowy spółki cywilnej.

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA   SPIS
 

Strona 1

Wypełnia BOTM

Nr wniosku

Data przyjęcia

B6c
Pieczęć przedsiębiorcy

 

Załącznik do wniosku z dnia  
           
 dotyczącego zmiany w 
składzie osobowym przedsiębiorców działających na podstawie umowy 

spółki cywilnej poprzez

 przejęcie uprawnień licencyjnych przez niektórych przedsiębiorców działających w ramach Spółki Cywilnej.

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogwego (Dz. U. Nr 125, poz. 1371) w związku z przejściem

działalności w zakresie m.t.d. od Pana................................................................- przedsiębiorcy

działającego w spółce cywilnej pod nazwą.....................................................................................

......................................................................w składzie:............................................................

..............................................z siedzibą w .................................................................................

wnosimy o umieszczenie na licencjach przewozowych:

W sytuacji, gdy chodzi o zmiany w treści licencji przewozowej/ych wydanej/ych przed 31 grudnia 2001 r., proszę wypełnić punkt A, w przypadku licencji wydanej/ych po 01 stycznia 2002 r., proszę wypełnić punkt B
 
A. Wydanej/ych do 31 grudnia 2001 r.
1. Nr blankietu
 
, wydanej w dniu
 
, nr rej pojazdu
 
2. Nr blankietu
 
, wydanej w dniu
 
, nr rej pojazdu
 
3. Nr blankietu
 
, wydanej w dniu
 
, nr rej pojazdu
 

Strona 2

B. Wydanej po 01 stycznia 2001 r.
Nr licencji:
 
, wydanej w dniu
 
Nr wypisu/ów z licencji: 1.
 
, wydanego w dniu
 
2.
 
, wydanego w dniu
 
3.
 
, wydanego w dniu
 
Nr wykazu/ów numerów rej.: 1.
 
, wydanego w dniu
 
2.
 
, wydanego w dniu
 
3.
 
, wydanego w dniu
 
 
Pana/Pani..................................................................................w miejsce dotychczasowego

imię

nazwisko

posiadacza licencji, Pana/Pani...........................................................................................................
  imię nazwisko
............................................................................................
PODPIS DOTYCHCZASOWEGO POSIADACZA LICENCJI ZŁOŻONEJ W OBECNOŚCI
PRACOWNIKA BOTM LUB POŚWIADCZONY NOTARIALNIE

.............................................................

PODPIS PRZYJMUJĄCEGO UPRAWNIENIA

 .......................................................................................................................................
PODPISY POZOSTAŁYCH  PRZEDSIĘBIORCÓW - WSPÓLNIKÓW WW. SPÓŁKI CYWILNEJ 
-
ZŁOŻONE W OBECNOŚCI PRACOWNIKA BOTM LUB POŚWIADCZONY NOTARIALNIE

Jednocześnie wnoszę o:
- wydanie wypisów ze zmienionej w powyższy sposób licencji
- wypisów z wykazów numerów rejestracyjnych pojazdów samochodowych *)

Podpis/y osób uprawnionych do działania w imieniu przedsiębiorcy

*) niepotrzebne skreślić (przedsiębiorcom prowadzący przewozy w zakresie przewozu osób nie wydawane są odpisy z wykazu nr rejestracyjnych).

 

wykaz wzorów


Ó Copyright by PSM S.C. 2002 r.
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved