Wzór wniosku B8
zmiany w składzie osobowym
umowy spółki cywilnej.

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA   SPIS
 
Wypełnia BOTM

 

 

B8
Pieczęć licencjonariusza

 

Załącznik do wniosku z dnia  
           
 dotyczącego zmiany w 
składzie osobowym przedsiębiorców działających na podstawie umowy 

spółki cywilnej:

 A. przystąpienie do dotychczasowego składu nowego wspólnika/ów . 

Ja niżej podpisany,.........................................................................- przedsiębiorca działający w 
spółce cywilnej pn.....................................................................................................................
                                        
(nazwa i siedziba dotychczasowej spółki cywilnej)
w składzie.................................................................................................................................
oświadczam, że zrzekam się praw wynikających licencji przewozowej/ych

W sytuacji, gdy chodzi o zmiany w treści licencji przewozowej/ych wydanej/ych przed 31 grudnia 2001 r., proszę wypełnić punkt A1, w przypadku licencji wydanej/ych po 01 stycznia 2002 r., proszę wypełnić punkt A2
 
A1. wydanej/ych do 31 grudnia 2001 r.
1. Nr blankietu ................... , wydanej w dniu ................... , nr rej pojazdu .........................
2. Nr blankietu ................... , wydanej w dniu ................... , nr rej pojazdu .........................
3. Nr blankietu ................... , wydanej w dniu ................... , nr rej pojazdu .........................
A2. Wydanej/ych po 01 stycznia 2002 r.
Nr licencji: ........................... , wydanej w dniu ..................................................
Nr wypisu/ów z licencji: 1. ..................................... , wydanego w dniu .........................................
2. ..................................... , wydanego w dniu .........................................
3. ..................................... , wydanego w dniu .........................................
Nr wykazu/ów numerów rej.: 1. ............................... , wydanego w dniu .........................................
2. ............................... , wydanego w dniu .........................................
3. ............................... , wydanego w dniu .........................................

...................................................................

PODPIS ZRZEKAJĄCEGO SIĘ ZŁOŻONY W OBECNOŚCI
PRACOWNIKA BOTM LUB POŚWIADCZONY NOTARIALNIE

B. Poprzez przystąpienie do dotychczasowego składu nowego wspólnika

My niżej podpisani przedsiębiorcy, działający na podstawie umowy spółki cywilnej, działającej
pn. ...................................................................................................................................,
w składzie..........................................................................................................................
.....................................................z siedzibą w ..................................................................
wnosimy o zmianę licencji przewozowej/ych:

W sytuacji, gdy chodzi o zmiany w treści licencji przewozowej/ych wydanej/ych przed 31 grudnia 2001 r., proszę wypełnić punkt B1, w przypadku licencji wydanej/ych po 01 stycznia 2002 r., proszę wypełnić punkt B2
 
B1. wydanej/ych do 31 grudnia 2001 r.
1. Nr blankietu ..................... , wydanej w dniu ............................. , nr rej pojazdu ...................
2. Nr blankietu ..................... , wydanej w dniu ............................. , nr rej pojazdu ...................
3. Nr blankietu ..................... , wydanej w dniu ............................. , nr rej pojazdu ....................
B2. Wydanej/ych po 01 stycznia 2002 r.
Nr licencji: ........................... , wydanej w dniu ..................................................
Nr wypisu/ów z licencji: 1. ..................................... , wydanego w dniu .........................................
2. ..................................... , wydanego w dniu .........................................
3. ..................................... , wydanego w dniu .........................................
Nr wykazu/ów numerów rej.: 1. ............................... , wydanego w dniu .........................................
2. ............................... , wydanego w dniu .........................................
3. ............................... , wydanego w dniu .........................................
poprzez objęcie tym/i uprawnieniem/ami Pana/Pani..............................................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
  ..............................................................

PODPIS PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRY MA BYĆ OBJĘTY LICENCJĄ PRZEWOZOWĄ

PODPISY DOTYCHCZASOWYCH POSIADACZY LICENCJI
ZŁOŻONE W OBECNOŚCI PRACOWNIKA BOTM LUB
POŚWIADCZONE NOTARIALNIE

C. Poprzez przejęcie uprawnień licencyjnych  przez niektórych przedsiębiorców działających w ramach Spółki Cywilnej

 Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego (Dz.U Nr 125, poz. 1371) w związku z przejęciem działalności w zakresie m.t.d. od Pana......................................................................- przedsiębiorcy działającego w spólce cywilnej pn............................................................w składzie.....................................................
.....................................z siedzibą.......................................................................................................
wnosimy o umieszczenie na licencjach przewozowych:

W sytuacji, gdy chodzi o zmiany w treści licencji przewozowej/ych wydanej/ych przed 31 grudnia 2001 r., proszę wypełnić punkt C1, w przypadku licencji wydanej/ych po 01 stycznia 2002 r., proszę wypełnić punkt C2

C1. Wydanej/ych do 31 grudnia 2001 r.:

1. Nr blankietu ....................... , wydanej w dniu ........................ , o nr rej.  ........................
2. Nr blankietu ....................... , wydanej w dniu ........................ , o nr rej.  ........................
3. Nr blankietu ....................... , wydanej w dniu ........................ , o nr rej.  ........................

C2. Wydanej/ych po 01 stycznia 2002 r.:

Nr licencji: ..................... , wydanej w dniu ..................................
Nr wypisu/ów z licencji: 1) ................................ , wydanego w dniu .....................................
  2) ................................ , wydanego w dniu ....................................
  3) ................................ , wydanego w dniu ....................................
Nr wykazu/ów numerów rej.: 1) ............................ , wydanego w dniu ....................................
  2) ............................ , wydanego w dniu ....................................
  3) ............................ , wydanego w dniu ....................................

Pana/Pani...............................................................................................w miejsce dotychczasowego
                     
imię                                    nazwisko
posiadacza licencji , Pana/Pani.....................................................................................
                                                          
imię                                nazwisko

....................................................................................
PODPIS DOTYCHCZASOWEGO POSIADACZA LICENCJI ZŁOŻONY W OBECNOŚCI
PRACOWNIKA BOTM LUB POŚWIADCZONY NOTARIALNIE

...................................................
PODPIS PRZEJMUJĄCEGO UPRAWNIENIA

........................................................................................
PODPIS/Y POZOSTAŁYCH  PRZEDSIĘBIORCÓW - WSPÓLNIKÓW
WW. SPÓŁKI CYWILNEJ
ZŁOŻONY W OBECNOŚCI PRACOWNIKA BOTM
LUB POŚWIADCZONY NOTARIALNIE

 

Jednocześnie wnosimy o:
- wydanie wypisów ze zmienionej w powyższy sposób licencji
wypisów z wykazów numerów rejestracyjnych pojazdów samochodowych *)

Podpis/y osób uprawnionych do działania w imieniu przedsiębiorcy

*) niepotrzebne skreślić (przedsiębiorcom prowadzący przewozy w zakresie przewozu osób nie wydawane są odpisy z wykazu nr rejestracyjnych).

 

wykaz wzorów


Ó Copyright by PSM S.C. 2002 r.
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved