Wzór 
oświadczenia

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA   SPIS
 

Strona 1

 

Warszawa, dnia ..........................

 

............................................
      (pieczątka przedsiębiorcy)

 

OŚWIADCZENIE

 

             Ja, niżej podpisany, będący uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 k.k. - Dz. U. Nr 88, poz. 533 z 1997 r.) oświadczam, że nie zamierzam zatrudniać kierowców.
              Równocześnie do wniosku załączam aktualne zaświadczenie z rejestru skazanych oraz świadectwo kwalifikacji określone przepisami prawa o ruchu drogowym.
               O wszelkich zmianach poinformuję organ administracyjny w terminie 14 dni od chwili ich zaistnienia.

 

 

................................................
(podpis przedsiębiorcy)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wykaz wzorów


Ó Copyright by PSM S.C. 2002 r.
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved