Wzór 
oświadczenia

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA   SPIS
 

Strona 1

 

Warszawa, dnia ..........................

 

............................................
      (pieczątka przedsiębiorcy)

 

OŚWIADCZENIE

 

             Ja, niżej podpisany, będący uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 k.k. - Dz. U. Nr 88, poz. 533 z 1997 r.) oświadczam, że zamierzam zatrudniać kierowców, którzy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska.
              Ponadto kierowcy posiadają wymagane przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z 2001 r.) świadectwo kwalifikacji określone przepisami prawa o ruchu drogowym.
             Niniejsze oświadczenie zostało złożone na wniosek strony w postępowaniu administracyjnym o udzielenie licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego.
              O wszelkich zmianach poinformuję organ administracyjny w terminie 14 dni od chwili ich zaistnienia.

 LISTA KIEROWCÓW, KTÓRYCH ZAMIERZAM ZATRUDNIĆ W
PRZEWOZACH MIĘDZYNARODOWYCH

Lp. Imię i nazwisko kierowcy Imię ojca Nr dowodu osobistego lub paszportu Uwagi
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        

 

................................................
(podpis przedsiębiorcy)   

wykaz wzorów


Ó Copyright by PSM S.C. 2002 r.
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved