Wzór wniosku W1
licencja na wykonywanie międzynarodowego transporty drogowego w zakresie przewozu

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA   SPIS
 

WNIOSEK W-1 DOTYCZY LICENCJI NA WYKONYWANIE 
MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU:
Wypełnia BOTM: stanowisko : 9/10/11 (zakreślić)
Nr sprawy
 

       
Nr TP
 

-

   

-

         
Data złożenia
   

-

   

-

   
Miejsce na wklejenie znaczków opłaty skarbowej w wysokości:
OSÓB
 
RZECZY
 

Pole 1. Pełna nazwa (firma) przedsiębiorcy:
(wpisać nazwę aktualną z chwili składania wniosku)

                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           

Pole 2. Adres siedziby przedsiębiorcy:
(wpisać adres aktualny z chwili składania wniosku)

Kod pocztowy:
   

-

     
Miejscowość,
ulica, nr domu
                                 
                                 
                                 

Pole 3. Numery NIP i KRS (nr rejestru przedsiębiorców)

NR NIP :
 
NR KRS :
 
NR REGON :
 

Pole 4. Komunikacja
(pole wypełniane nie obowiązkowo)

Nr telefonu / faks / tel. kom.
 

Wnoszę o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie:
(należy zaznaczyć we właściwe pole znakiem X)

A. UDZIELENIA LICENCJI

na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego
 
wypełnić formularz A1 i A2

B. ZMIANY LICENCJI

  • Proszą podać na czym ma polegać zmiana posiadanej już licencji.
1. zmiana adresu siedziby stosownie do ww. danych      →→→→
      (należy dołączyć dokument urzędowy, sądowy, potwierdzający zmianę)
 
2. zmiana nazwy do ww. danych                              →→→→ →→→
     (należy dołączyć dokument urzędowy, sądowy potwierdzający zmianę)
     
Uwaga: przekształcanie, podział, połączenie przedsiębiorcy, także zmiana w składzie osobowym spółki cywilnej nie są zmianą nazwy przedsiębiorcy - patrz pkt 9 i pkt C formularza
 
3. wpisania uzyskanego numeru KRS stosownie do ww. danych →→→
         (należy dołączyć wypis z Krajowego Rejestru Sądowego)
 
4. zwiększenia obszaru ważności →→
 
wypełnić formularz B1
5. uzyskanie dodatkowego obszaru ważności                                               →→
 
wypełnić formularz B2 i A2
6. zwiększenie liczby pojazdów →→→
 
wypełnić formularz B3 i A2
7. zmianie pojazdu samochodowego
 
wypełnić formularz B4 i A2
8. zmianie numeru rejestracyjnego→→
 
wypełnić formularz B5
9. zmianie składu osobowego przedsiębiorców  działających →→→
na podstawie umowy spółki cywilnej
 
wypełnić formularz B6a/b/c.

 

C. PRZENIESIENIA UPRAWNIEŃ LICENCYJNYCH

  • należy podać powody uzasadniające przeniesienie uprawnień licencyjnych
1. przekształcenia, podziału, połączenia
 
wypełnić formularz C1
2. przejęcia działalności w zakresie m.t.d.
     od innego przedsiębiorcy 
→→→→
     posiadającego licencję
 
wypełnić formularz C2
3. przejęcia działalności w zakresie m.t.d.
     na skutek śmierci przedsiębiorcy
→→
     posiadającego licencję
 
wypełnić formularz C3
Składający...........................................data..........................podpis...........................................
                             (imię i nazwisko)                                                                                                (czytelny)
Wypełnia BOTM
Przyjął...............................................................data sprawdzenia............................................

 

wykaz wzorów


Ó Copyright by PSM S.C. 2002 r.
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved