GENERATOR TESTÓW

Książki transportowe, na certyfikat kompetencji, umowa adr, itp.    Programy i czytniki do tachografów - sklep

- INFO - 
==============

 

PSM
BOTM
MI
ZPSMPDiS
DSPM
Dolny Śląsk
IRU
MSZ
GITD
OZPTS
OZPTD
UC-Kołbaskowo
UC-Biała Podlaska
UC-Białystok
Kursy walut

Dni świąteczne '07
Czasy na granicy
Stan dróg GDDP
Centrum Rządowe
Giełda PW
Min. Sprawied.
Sąd Najwyższy
OKOMBI
Promowe przepr.
Inspekcja Weter.
Inf. finansowe
Inf. prasowe
Inf.gospodarcze
Polski Traker

PRZEPISY 
==============


Konwencje
Umowy dwustronne
Rozporządzenia
Ograniczenia ruchu
Zezwolenia
Ponadnormatywne
Dop.wielk.pojazd.
Opinie/ciekawostki
EKMT / CEMT
Ustawa o TD
Prawo Przewozowe
Kary w transp.drog.
Transport 2000-15
Przepisy ZUS
Dokumenty ZUS
Orzecznictwo
Zmiany przepisów
Wykazy

      KODEKSY         
kodeks pracy
kodeks celny
kodeks handlowy
Kodeks wykroczeń
Kodeks post.admin
Tachografy cyfrowe - wiedza, testy, i sprzedaż sprzętu
Wszystko do tachografów cyfrowych:

          - dla firm

          - warsztatów

          - ośrodków szkoleń kierowców

>>> www.netpolska.com >>>BLOKADA GRANICY - Czy Skarb Państwa odpowiada wobec przewoźników ?
artykuł Mariusza Korpalskiego radcy prawnego z poznańskiej Kancelarii Prawnej Komarnicka Korpalski (www.korpalski.pl) ...Zapraszamy do zapoznania się z ujednoliconym aktem prawnym Ustawy o transporcie drogowym z 29 lipca 2005r.

Aplikacja zawiera starą ustawę i naniesione kolorem czerwonym zmiany aby wskazać różnice jakich dokonuje nowelizacja ustawy.

Pobierz aplikację i zapoznaj się z najnowszą wersją Ustawy o transporcie drogowym  » pobierz »ZAPRASZAMY DO NOWEGO SKLEPU !!!

TachoAnalizer
rewolucja w analizie tarcz tachografów

zadzwoń i zamów bezpłatną wersję testową (demo) - 091 483 70 70 / 482 32 32


Na podstawie ustawy z dn. 28.07.2005 r. Dz.U. Nr 155 poz. 1297 o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt b) od 01.09.2005 r. przewoźnicy dokonujący opłat za przejazd po drogach krajowych (winiety) nie dokonują opłat za przejazd po autostradach płatnych. Zapoznaj się z nowelizacją ustawy, oraz aktem ujednoliconym.Tachografy cyfrowe zastąpią analogowe.

Prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał ustawę o systemie cyfrowych urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym. Rzecz jest ważna, bo dotyczy ponadstutysięcznej rzeszy przewoźników transportu drogowego, przedsiębiorców wykonujących przewozy oraz pracowników przemysłu motoryzacyjnego i warsztatów samochodowych. Ustawa stanowi, że od 5 sierpnia 2005 r. (a więc wejdzie w życie z mocą wsteczną) nowo rejestrowane pojazdy samochodowe będą musiały mieć zamontowany tachograf cyfrowy. Tymczasem kilka dni temu Komisja Europejska przełożyła ten obowiązek na koniec roku. Okazało się bowiem, że wiele państw, w tym Polska, nie było do tego przygotowanych.

Tachografy analogowe, stosowane od ponad 30 lat, są zawodne, umożliwiają fałszowanie rejestrowanych informacji i manipulowanie danymi. Nowy, cyfrowy, składa się z zamontowanego na stałe w pojeździe urządzenia połączonego z przetwornikiem (sensorem ruchu) oraz współpracujących z nim kart elektronicznych.

Decyzje w sprawie wydania, zmiany, odmowy homologacji tego typu urządzeń podejmować będzie prezes Głównego Urzędu Miar. On też będzie wydawał zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w prowadzeniu warsztatów obsługujących tachografy, zajmie się nadzorem nad nimi i kontrolą oraz poprowadzi ich ewidencję. Tachografy cyfrowe sprawdzać może tylko technik warsztatu posiadający uprawnienie poświadczone przez prezesa GUM. Nowela ustala też maksymalne stawki za podejmowane czynności:

» wydanie lub zmiana decyzji homologacji typu - nie więcej niż 4 tys. zł,
» wydanie zezwolenia na prowadzenie warsztatu - do 17 tys. zł,
» przeprowadzenie egzaminu ze sprawdzania tachografów - do 500 zł.

Każdy, kto będzie łamał przepisy ustawy, musi liczyć się z konsekwencjami.
Za wprowadzenie do użytku tachografu bez ważnego świadectwa homologacji grozi np. 5 tys. zł kary.

Źródło: Rzeczpospolita, Agata ŁukaszewiczTransport międzynarodowy

Jedną z ciekawszych propozycji KE jest zmiana zasad opodatkowania usług międzynarodowego transportu pasażerskiego. Dziś należy od nich płacić VAT we wszystkich państwach członkowskich, przez terytorium których odbywa się transport, z uwzględnieniem przejechanych odcinków. Tomasz Michalik, doradca podatkowy w kancelarii MDDP, wskazuje, że w praktyce jest to nadmiernie uciążliwe dla usługodawców, którzy w efekcie często ignorują obowiązek rozliczenia podatku w poszczególnych państwach Unii. Komisja proponuje więc, aby uznać za miejsce świadczenia kraj, w którym transport się rozpoczyna.

Ułatwi to rozliczenia i ograniczy możliwość unikania opodatkowania. Przy takiej zmianie mogłaby jednak powstać pokusa dzielenia odcinków podróży tak, aby jeden się kończył, a drugi zaczynał na terenie państwa nienależącego do Wspólnoty. Dawałoby to możliwość uniknięcia opodatkowania drugiego odcinka podróży (miejscem świadczenia byłoby państwo pozaunijne, które najprawdopodobniej zastosowałoby zwolnienie bądź zerową stawkę VAT). Ale i na to KE znalazła sposób. Jeżeli podróż rozpoczynałaby się poza terytorium Wspólnoty, to miejscem opodatkowania byłoby państwo UE, do którego towar zostałby wwieziony w pierwszej kolejności. Dotyczyłoby to transportu lądowego i morskiego, z wyłączeniem lotniczego. (...)

Źródło: Rzeczpospolita, Anna Grabowska

Jakie wymagania musi spełniać kierowca

Przewoźnik drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta ukończyła 21 lat. Wymóg ten nie musi być spełniony, jeśli kierowca wykonuje transport drogowy rzeczy pojazdem o masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t. Oczywiście kandydat na kierowcę musi posiadać odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym, czyli mieć prawo jazdy, np. kategorii C lub D. Kierowca, przed podjęciem pracy, jest zobowiązany ukończyć kurs doszkalający. Dotyczy to osób ubiegających się o zatrudnienie po raz pierwszy na stanowisku kierowcy. Kursy takie prowadzą wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. Szkolenia prowadzone są oddzielnie dla kierowców przewożących rzeczy oraz kierowców przewożących osoby.

Istotne jest, że kierowca powinien przejść stosowne badania lekarskie mające na celu stwierdzenie braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na takim stanowisku. Są to badania okresowe, przeprowadzane do czasu ukończenia przez kierowcę 55 lat co 5 lat, a powyżej 65 roku życia corocznie. Kierowca wykonujący transport drogowy podlega również badaniom psychologicznym. Należy pamiętać, że koszty badań kierowców pokrywa przewoźnik.

Źródło : Gazeta Prawna, Piotr Polański


Najnowsze akty prawne na www.prawo.psm.pl - ZAPRASZAMY !!!

Aktualna sytuacja na drogach krajowych

"Siła integracji siłą informacji." » PSM


Przyjazne dla środowiska ciężarowe pojazdy samochodowe – nowe dokumenty zatwierdzające z wprowadzeniem standardu EURO 3            czytaj dalej >>>Wykaz punktów informacyjno - konsultacyjnych dla informowania przewoźników drogowych w zakresie integracji z Unią Europejską

W wykazach prezentujemy spis ośrodków szkoleń, w których przeprowadzane są szkolenia dla kierowców.


      Informacje  -  Informacje  -  Informacje  -  Informacje  -  Informacje  -  Informacje


Winieta koniecznie z numerem pojazdu

Przepisy mówią o nieuiszczeniu opłaty za przejazd po drogach krajowych oraz o wypełnianiu winiet w prawidłowy sposób. Bardzo często podczas kontroli stwierdzamy, że na winiecie nie ma wpisanego numeru rejestracyjnego pojazdu. Interpretując przepisy, doszliśmy do wniosku, że aby można było mówić o nieprawidłowo wypełnionej winiecie, muszą być w niej błędy, ale wszystkie wymagane rubryki powinny być wypełnione. To znaczy musi być podany numer rejestracyjny i termin ważności, zgodnie z rozporządzeniem o uiszczaniu przez przedsiębiorców opłat za przejazd po drogach krajowych (DzU z 2001 r. nr 150, poz. 1684 ze zm.).

Jeżeli np. daty czy godziny są wpisane w złe rubryki, mówimy o nieprawidłowym wypełnieniu winiety. Natomiast niedopuszczalne jest poruszanie się pojazdem wymagającym opłaty za przewóz po drogach krajowych bez wpisanego numeru rejestracyjnego. W takiej sytuacji nie można określić, jakiego pojazdu ta opłata dotyczy. Gdyby się na to godzić, to z jednej winiety mogłoby korzystać nawet kilka pojazdów. Także, jeżeli ktoś legitymuje się winietą z numerem samochodu x, a porusza się samochodem z numerem y, nie można mówić o nieprawidłowym wypełnieniu, tylko o braku winiety.

Źródła : Rzeczpospolita, Łukasz Leja


Certyfikat po roku do wznowienia

Wydane od dziś certyfikaty (Dz. U. nr 205, poz. 2098) będą ważne przez rok od daty wystawienia. Mówi się o czterech rodzajach certyfikatów potwierdzających spełnienie:

· przez przyczepę lub naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa,
· przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa dla pojazdu ekologicznego i bezpiecznego,
· przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa dla pojazdu EURO 3 bezpiecznego,
· przez pojazd odpowiednich warunków dopuszczenia do ruchu.

Starania o wszystkie rodzaje certyfikatów należy poprzedzić skompletowaniem następujących dokumentów: certyfikatu A dla pojazdu ekologicznego i bezpiecznego lub EURO 3 bezpiecznego wydanych przez producenta lub importera, potwierdzających spełnienie odpowiednich wymogów w zakresie zadymienia, spalin i poziomu hałasu zewnętrznego; zaświadczenia producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo kserokopii świadectw homologacji przedmiotów wyposażenia i części pojazdu potwierdzających, że auto ma odpowiednie urządzenia (tj. tylne i boczne urządzenia zabezpieczające, urządzenie ograniczające prędkość jazdy, tylne tablice wyróżniające dla pojazdów ciężkich i długich, układ hamulcowy łącznie z urządzeniem przeciwblokującym ABS, układ kierowniczy, światła awaryjne, lusterko wsteczne); zaświadczenia o pozytywnym wyniku z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu; kserokopii dowodu rejestracyjnego pojazdu; oświadczenia właściciela lub użytkownika pojazdu potwierdzającego wyposażenie pojazdu w zalegalizowany tachograf. (...)

Źródło : Rzeczpospolita, Agata Łukaszewicz


Diety w kosztach: Na cenzurowanym transportowcy i geodeci - kto następny?

Teoretycznie dla wszystkich...
                                                                                         czytaj dalej >>>


Opinie prawne Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego


Sklep dla branży transportowej

- USŁUGI -
==============
konta e-mail
subskrypcja
komunikatów
baza firm
dealerzy
baza hotelowa
oprogramowanie
wirtualny sklep
Ogłoszenia

        SERWISY         
GPS InformacjeSerwis celny
 - Urzędy celne 
 - Punkty graniczne
 - Prawo celne
 - Agencje - granica
 - Agencje - teren
 - OZAC
Taryfa celna
Serwis prawniczy

Serwis kadrowy
Serwis księgowy
Serwis podatkowy
Wierzytelności
Windykacja
ubezpieczenia
Giełda pracy
SMS - Plus GSM
SMS - IDEA
SMS - ERA
Pogoda

WYKAZY 
==============


Tachografy
Prawo o miarach
Fito na granicy
Wykroczenia
Ceny paliw
Stowarzyszenia
Parkingi
Mapa Polski
Mapa Europy
Rozkład jazdy PKP
Internetowy
    spis telefonów
Polak za gran.2002
Plac. zagraniczne
Ambasady
Urzędy konsularne


DRUKI 
==============

Pobierz formularze Wzory druków
       do BOTM
Wzory umówÓ Copyright by PSM S.C. 1999 - 2010r.
tel/fax +48-91-482-32-32
tel/fax +48-91-483-70-70
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved