Informacja MTiGM
 > P O L S K A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis   > Polska  > Przepisy transportowe w krajach europy <   
 
 

Informacja prasowa 

Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej

 

INSPEKCJA TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO 

autopoprawka rządu do projektu ustawy o transporcie drogowym

 

W związku z odrzuceniem przez Sejm w trzecim czytaniu projektu ustawy o Inspekcji Transportu Drogowego, której regulacje są nierozerwalnie związane z projektem ustawy o transporcie drogowym rząd podjął decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zapisów poprzez propozycję autopoprawki do projektu ustawy o transporcie drogowym.

Inspekcja Transportu Drogowego jest instytucją niezbędną dla zapewnienia przestrzegania prawa w zakresie transportu drogowego. Specyfika przewozów drogowych - krajowych i międzynarodowych - a także nałożony zakres kontroli w odniesieniu do tego rodzaju transportu, jego różnorodność i kompleksowość powodują, że tylko wyspecjalizowany organ może wykonać to zadanie w sposób efektywny i właściwy - tka jak ma to miejsce w większości krajów europejskich.

Powołanie Inspekcji Transportu Drogowego jest nie tylko realizacją programu dostosowującego polskie ustawodawstwo do prawa unijnego, ale również daje gwarancję wiarygodności Polski jako państwa graniczącego z Unią Europejską. Ponadto stanowić będzie gwarancję przestrzegania zasad uczciwej konkurencji.

Fakt odrzucenia przez Sejm w trzecim czytaniu projektu ustawy o Inspekcji Transportu Samochodowego może mieć daleko idące konsekwencje nie tylko dla sektora transportu drogowego.

Polscy przewoźnicy stracić mogą w ten sposób wiarygodność w stosunku do swych zachodnich partnerów. Jednocześnie poprzez taką decyzję Polska daje doskonały argument oponentom naszej akcesji - do wprowadzenia okresów przejściowych dla polskich przewoźników międzynarodowych w zakresie dostępu do rynków UE. Brak wyspecjalizowanej jednostki kontroli spowoduje, że przepisy regulujące transport drogowy będą martwe. Brak takiej regulacji wpłynie negatywnie nie tylko na sytuację polskich przewoźników międzynarodowych w UE a również na nasze kontakty bilateralne (wykonywanie przewozów przez przewoźników nie uprawnionych, niezgodnych z posiadanymi uprawnieniami, zwiększenie ilości nielegalnych przewozów kabotażowych wykonywanych na terenie naszego kraju przez przewoźników zagranicznych.

Rząd Polski zadeklarował w Stanowisku Negocjacyjnym, że do czasu akcesji nasz kraj wprowadzi analogiczne, jak w UE, rozwiązania prawne i instytucjonalne, umożliwiające permanentną i skuteczną kontrolę przewoźników transportu samochodowego, a etapem pośrednim tych działań będzie wdrożenie ustawy o Inspekcji Transportu Drogowego. Zadanie to ujęte zostało w Narodowym Programie Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej. Środki finansowe niezbędne do utworzenia Inspekcji Transportu Drogowego przewidziane zostały w ustawie budżetowej na 2001 r. oraz zaplanowane na 2002 r.

Komisja Europejska przeznaczyła 2 mln EURO ze środków pomocowych (w ramach programu "Institution building") na realizację projektu PHARE pn.: "Utworzenie Inspekcji Transportu Drogowego w Polsce".

Warunkiem realizacji ww. projektu PHARE, jest przygotowanie podstaw prawnych (Ustawa) i uregulowań umożliwiających prowadzenie rekrutacji, szkolenia i egzaminowania kandydatów na inspektorów zatrudnionych w Inspekcji Transportu Drogowego. Wydłużenie czasu trwania projektu zostało uwarunkowane wejściem w życie ustawy o ITD w pierwszej połowie 2001 r., bowiem tylko w takim przypadku istnieje możliwość zrealizowania większości celów projektu.

Jeśli termin uchwalenia ustawy zostanie przesunięty na 2002 r., Komisja Europejska nie wyrazi zgody na wydłużenie realizacji projektu do sierpnia 2002 r.

Trzeba też mieć na uwadze fakt, że wycofanie się ekspertów z realizacji projektu PHARE zostanie odebrane w Unii Europejskiej, jako sygnał, że Polska nie potrafi skonsumować pomocy przed-akcesyjnej UE oraz że nie jest w stanie stworzyć potencjału instytucjonalnego dla respektowania przestrzegania prawa we własnym kraju.

Z całą pewnością będzie to miało konsekwencje dla negocjacji akcesyjnych w dziedzinie transportu drogowego, z negatywnymi konsekwencjami dla przedsiębiorców transportu drogowego.

 

Źródło: KOMUNIKAT PRASOWY MtiGM; Opracowanie: Rzecznik Prasowy Izabella Łyś-Gorzkowska; TGM-3/066/0103/2001


Ó Copyright by PSM S.C. 1999 - 2001r.
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved