Informacje i komunikaty o zmianach
przepisów transportowych 
 > P O L S K A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis > Przepisy transportowe w krajach europy <   
 

Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Jugosławia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Unia Europejska

P O L S K A

Ciekawe adresy Internetowe:

 

  

 Informacje:

Informacje Głównego Lekarza Weterynarii 

 1. Zezwolenia CEMT/EKMT

 2. Przewozy na potrzeby własne.

 3. List do Premiera RP w sprawie akcji protestacyjnej w obronie pracodawców transportu drogowego.

 4. Zasady wykonywania przewozów do i z krajów trzecich

 5. Główny Inspektorat Weterynarii informuje... .

 6. Informacja MI w sprawie rozszerzenia obszarów ważności na licencji na międzynarodowy transport drogowy rzeczy.

 7. Informacja MI w sprawie zasad udzielania licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego w 2002 r.

 8. Petycja OZPTD w sprawie ... cd 

 9. Zarobkowe wykonywanie transportu drogowego - informacja BOTM

 10. Petycja OZPTD w sprawie zmian i zastrzeżeń do nowych warunków wykonywania transportu drogowego - 2002 r.

 11. Zasady korzystania z zezwoleń EKMT w roku 2002

 12. NOWE zasady wydawania zezwoleń do Niemiec

 13. Komunikat dot. ważności certyfikatów EURO 2, EURO 3 oraz zaświadczeń "S"

 14. KOMUNIKAT dot. kontroli uprawnień licencyjnych

 15. Zamknięte przejście Kuźnica-Bruzgi

 16. Nasilone kontrole licencji w Urzędach Celnych.

 17. Utrata ważności certyfikatów potwierdzających normy EURO-2 

 18. Zwrot podatku VAT na terenie Niemiec dla przedsiębiorstw polskich.

 19. Informacja w sprawie składania wniosków o zezwolenia roczne i stałe EKMT/CEMT.

 20. Wielokrotne wizy kategorii "służbowa" w Kazachstanie 15.10.2001.

 21. Zamknięte przejście Kuźnica - Bruzgi

 22. Umowa z Rep. Czeską o nowym połączeniu drogi ...

 23. Komunikat GDDP w sprawie odwołania okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach.

 24. Komunikat GDDP w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach.

 25. Wspólna procedura tranzytowa - zmiany.

 26. Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 27. Autopoprawka rządu do projektu ustawy o transporcie drogowym.

 28. Przesunięcie terminu wprowadzenia minimalnego standardu EURO1...

 29. Opłaty za zanieczyszczanie powietrza i umieszczanie odpadów na składowisku.

 30. Brak wjazdu do Gruzji i Azerbejdżanu dla obcokrajowców.

 31. Przesunięcie terminów wprowadzenia wymogu Euro-1 dla autobusów wykonujących do Niemiec  lub przez ich terytorium przewozy regularne i wahadłowe

 32. Informacja prasowa MTiGM

 33. Kazachstan - kraje trzecie.

 34. Stanowisko MTiGM dotyczące sytuacji spółek cywilnych po 1 stycznia 2001

 35. Informacja prasowa MTiGM.

 36. Wygaśnięcie licencji dla spółek cywilnych.

 37. Nowy skład komisji do współpracy z BOTM.

 38. Kary za brak OC w 2001 r.

 39. Napadu rabunkowe w Rumunii.

 40. Normy EURO 1

 41. Informacja prasowa MTiGM

 42. Terminy ważności zezwoleń z 2000 r.

 43. Akcja protestacyjna przewoźników w Polsce

 44. Wysokość grzywien za poszczególne rodzaje wykroczeń nakładanych w drodze mandatu karnego

 45. Rozszerzenie możliwości przy zaostrzeniu kontroli przewozów na potrzeby własne.

 46. Korczowa- Krakowiec dla samochodów ciężarowych

 47. Przewóz drogowy osób na potrzeby własne.

 48. Francuskie zezwolenia tranzytowe w przypadku przewozu towarów przez terytorium Francji.

 49. Wyniki kontroli czasu pracy kierowców wykonujących MTD.

 50. Płatna A4

 51. Zmiana procedury przenoszenia uprawnień koncesyjnych.

 52. Kontrola policyjna pojazdów wykonujących transport drogowy.

 53. Radiotelefony CB w transporcie.

 

Przewozy na potrzeby własne.

Przypominamy , że:

 1. zgodnie z ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. 125 p. 1371 z późn. zm.) przewozy drogowe na potrzeby własne od dnia 1 stycznia 2002r. mogą być wykonywane po uzyskaniu od właściwego dla siedziby przedsiębiorcy starostwa, zaświadczenia i wypisu potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej.

 2. zaświadczenie od starosty nie jest wymagane przy przewozach drogowych na potrzeby własne w zakresie działalności wytwórczej w rolnictwie dotyczącej upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz od innych jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Podmioty, wymienione w pkt. 2, w celu wpisania do rejestru pojazdów i przedsiębiorców wykonujących niezarobkowe międzynarodowe przewozy drogowe, prowadzonego w BOTM winny przedłożyć;

 1. zaświadczenie wydane przez urząd gminy właściwy dla siedziby przedsiębiorcy lub inne urzędowe potwierdzenie prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie dotyczącej upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego lub urzędowe potwierdzenie nie prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki organizacyjne

 2. NIP - decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego (w przypadku braku działalności NIP osoby fizycznej)

 3. REGON

 4. dowód rejestracyjny pojazdu samochodowego - w przypadku pojazdu nie będącego własnością przedsiębiorcy- również prawo dysponowania pojazdem

 5. dokument potwierdzający potrzebę i charakter przewozu -umowa lub faktura pro-forma w języku polskim lub tłumaczona na jęz. polski

Dokumenty A) i D) powinny być przedstawione w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, urzędy wydające dany dokument lub upoważnionego pracownika BOTM na podstawie okazanych do wglądu oryginałów. Opłata skarbowa wynosi 0,50 groszy za każdy załącznik składany w BOTM.
Na podst. info BOTM 74/2002

 

Komunikat dot. ważności certyfikatów EURO 2, EURO 3 oraz zaświadczeń "S"

Na podstawie obecnie posiadanej wiedzy informujemy, iż wzory certyfikaty EURO 2, EURO 3 będą ważne we wszystkich krajach do końca 2002 roku.

Zaświadczenia o wyposażeniu bezpiecznym i stanie technicznym ciągnika i naczepy/przyczepy "S", będa ważne  dwanaście miesięcy od daty wydania przez Instytut Transportu Samochodowego, lecz nie dłużej niż do 30 grudnia 2002 roku.

Ustalenia takie podjęto na rozmowach ministrów EKMT/CEMT 11 listopada w Paryżu.

Z informacji otrzymanej z Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie, wynika iż wydawanie nowych wzorów certyfikatów Euro 2 i Euro 3 rozpocznie się w połowie grudnia bieżącego roku. Nowe wzory zaświadczeń o wyposażeniu bezpiecznym i stanie technicznym ciągnika i naczepy/przyczepy "S", będą nadal wystawiane odpłatnie wyłącznie przez ITS. 

O dalszych nowinkach w tej sprawie będziemy niezwłocznie informowali w następnych komunikatach.

 

KOMUNIKAT dot. kontroli uprawnień licencyjnych

W nawiązaniu do naszego wystąpienia z dnia 26.10.2001 r. w sprawie kontroli uprawnień przewozowych w międzynarodowym transporcie drogowym Departament Składów i Agencji Celnych poniżej przekazuje następujące wyjaśnienia (Warszawa 2001.11.09):

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 2 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego (Dz.U. Nr 106, poz. 677 z późn. zmianami) międzynarodowym transportem drogowym jest przewóz osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi po drogach publicznych, w czasie którego następuje przekroczenie granicy państwowej. Międzynarodowy transport drogowy ma zatem miejsce na całej długości trasy przewozu od miejsca rozpoczęcia przejazdu do miejsca przeznaczenia, zgodnie z listem przewozowym CMR. O miejscu rozpoczęcia i zakończenia przewozu międzynarodowego decyduje treść listu przewozowego CMR.

Oznacza to, że do posiadania stosownych dokumentów (karty opłat drogowych, koncesji, itp.) obowiązujących w międzynarodowym transporcie drogowym zobowiązany jest kierowca pojazdu wykonując przewóz (w czasie którego następuje przekroczenie granicy państwa) na trasie od miejsca rozpoczęcia przewozu do miejsca przeznaczenia.

Należy dodać, że dopuszczalna wymiana ciągnika siodłowego w czasie trwania przewozu międzynarodowego ze względów technicznych czy organizacyjnych (awaria, racjonalizacja wykorzystania taboru) nie zmienia kwalifikacji tego przewozu z międzynarodowego na przewóz krajowy. W związku z tym kierowca powinien posiadać przy sobie i okazywać na żądanie upoważnionego organu kontroli dokumenty obowiązujące w międzynarodowym transporcie drogowym.

Uprzejmie informuję, iż taka interpretacja jest zgodna ze stanowiskiem Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej.

Podpisano:
Dyrektor Departamentu
Mirosława Zelent

 

Zamknięte przejście Kuźnica-Bruzgi

Od 22 listopada br. zostanie zawieszony ruch graniczny w przejściu drogowym Kuźnica Białostocka-Bruzgi. Powodem zamknięcia przejścia są prace związane z jego przebudową.
Prace w przejściu drogowym Kuźnica-Bruzgi mają zakończyć się do 31 grudnia 2002 roku. Przejście zostanie oddane do użytku natychmiast po zakończeniu prac.
Prosimy o korzystanie z innych przejść.

 

Wielokrotne wizy kategorii "służbowa"  w Kazachstanie.

Wydział Konsularny Ambasady Republiki Kazachstanu w Warszawie, będzie wydawał wielokrotne wizy kategorii "służbowa" z dopiskiem "przewozy towarowe" ważne na jeden rok, z prawem pobytu na terytorium Kazachstanu do 15 dni na podstawie:

 • noty MSZ RP albo

 • pisemnej prośby Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych RP w cišgu 3 do 5 dni.

Będą one wydawane kierowcom międzynarodowego transportu samochodowego, wykonujących przewozy osób i towarów, niezależnie od trasy podróży po terytorium Republiki Kazachstanu: wjazd, wyjazd, tranzyt.

Polscy kierowcy winni mieć przy sobie:

 • paszport

 • zaświadczenie, iż nie są nosicielami HIV

 • blankiet zezwolenia

 • prawo jazdy

 • dokumenty pojazdu

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Konsularnym Ambasady RK, Warszawa ul. Królowej Marysieńki 14, tel. 0  22 6425388.

na podst. info. BOTM NR 76/2001

 

Zamknięte przejście Kuźnica - Bruzgi

Komenda Główna Straży Granicznej informuje, że z powodu przebudowy ciągu komunikacyjnego w drogowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka Bruzgi z dniem 21.11.2001 r. zostaje zawieszony ruch w tym przejściu granicznym.

Zakończenie prac planowane jest na dzień 31.12.2002 r.

Źródło: MTiGM TS 6a-0861/1144/01; Oprac. w ZMPD: A.G; Komunikat Numer: 0282/09/01 z dnia 19.09.2001

 

Opłaty za zanieczyszczanie powietrza i umieszczanie odpadów na składowisku.

W związku z rozsyłanymi przez Urząd Marszałkowski zawiadomieniami o wszczynaniu postępowania administracyjnego mającego na celu ustalenie wysokości opłat za zanieczyszczanie powietrza i umieszczanie odpadów na składowisku informujemy co następuje:

 1. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW (Dz.U. Nr 120 poz. 1288) z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów, opłaty za emisję zanieczyszczeń wprowadzanych przez ciężarowe pojazdy samochodowe do powietrza atmosferycznego przedstawione zostały w tabeli:

 

ROK

Stawka

1998

29,50

1999

30,90

2000

32,11

2001

34,10

 

 1. Na jeden Mg (na 1 tonę) spalonego paliwa – oleju napędowego przypada 1160 litrów.

 2. Z informacji uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego wynika w uproszczeniu, iż podstawą naliczania opłat jest obliczona ilość paliwa zużytego przez ciężarowe pojazdy samochodowe na terenie Polski.

 3. Jeżeli przedsiębiorstwo nie wnosiło opłat w wymaganych terminach do obliczonych kwot należy naliczyć i doliczyć odsetki.

 

Brak wjazdu do Gruzji i Azerbejdżanu dla obcokrajowców.

Władze Federacji Rosyjskiej zamknęły aż do odwołania granicę Rosji z Gruzją i Azerbejdżanem dla obywateli i pojazdów z krajów nie należących do Wspólnoty Niepodległych Państw.

Wobec powyższego przejazd polskich ciężarówek przez przejścia położone na tych granicach jest niemożliwy.

Z uwagi na częste zmiany przepisów celnych i granicznych w Federacji Rosyjskiej zaleca się przed rozpoczęciem przewozu kontakt z Wydziałem Ekonomiczno - Handlowym Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie, tel. 00-7095-23-11-611.

Na podstawie info BOTM 45/01

 Kazachstan - kraje trzecie

Ustalenia z Kazachstanem w sprawie wymiany zezwoleń do/z krajów trzecich zapadną podczas posiedzenia Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów. Planowanym terminem posiedzenia Komisji Mieszanej jest koniec marca br.

Do tego czasu Departament Transportu Samochodowego w MTiGM zgłasza stronie kazachstańskiej indywidualne wnioski o wpuszczeniu na terytorium Kazachstanu polskich pojazdów wykonujących przewozy do/z krajów trzecich.

Wnioski z opisem przejazdu, nr rejestracyjnym samochodu, przejściem granicznym (w Kazachstanie), przewidywaną datą przekroczenia granicy, krajem załadunku, itp. prosimy przesyłać na nr faxu: 022 621 02 02

Na podstawie info BOTM 29/01

 

 

Wygaśnięcie licencji dla spółek cywilnych.

W związku z wejściem w życie 1 stycznia 2001 r. ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo o działalności gospodarczej ( Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późń. zm.) spółki cywilne prowadzące działalność gospodarczą tracą, w świetle prawa, status przedsiębiorców.

Na mocy art. 1 ust.3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770 z późn. zm.) przedsiębiorcy prowadzący 31 grudnia 2000 r. działalność w formie spółek cywilnych obowiązani są do 31 marca 2001 r. dostosować formę wykonywanej działalność do obowiązujących przepisów.

Nie dostosowanie formy prowadzonej działalności w ww. terminie skutkuje wygaśnięciem wszystkich koncesji (licencji), na podstawie art.14 pkt 2 ustawy z dnia 2 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego (Dz.U. Nr 106, poz. 677 z późn. zm.),

Dostosowanie, o jakim mowa powyżej, może polegać m.in. na :

 • · utworzeniu nowej spółki prawa handlowego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.1037) i przejęciu uprawnień koncesyjnych (licencyjnych) przez tak zawiązaną spółkę. Zwracamy uwagę, że konstrukcyjnie najbardziej zbliżona do spółki cywilnej jest spółka jawna;

 • · dokonaniu przekształcenia spółki cywilnej na jedną ze spółek prawa handlowego i dokonaniu stosownej zmiany koncesji (licencji) uprzednio udzielonych spółce cywilnej. Zwracamy uwagę, że spółka powstająca z przekształcenia uzyskuje byt prawny z chwilą dokonania wpisu w rejestrze sądowym. Kwestię przekształcania spółek regulują przepisy art. 551 - 584, a także art. 26 § 4 Kodeksu spółek handlowych;

 • · przeniesieniu poszczególnych koncesji (licencji) przyznanych uprzednio spółce cywilnej na jednego lub poszczególnych wspólników tej spółki. Ogólna liczba przyznanych koncesji (licencji) pozostaje tu bez zmian, dlatego w takim wypadku przedsiębiorcy sami muszą zdecydować· kto i w jakim zakresie będzie przejmował przyznane spółce koncesje (licencje). W opisanej sytuacji osoby fizyczne prowadzące dotąd działalność· w spółce cywilnej powinny odrębnie zgłosić· podjęcie indywidualnej działalności gospodarczej do ewidencji działalności gospodarczej.

Opłaty za zmianę koncesji (licencji) pobierane są stosownie do przepisów rozporządzenia MTiGM z dnia z dnia 3 grudnia 1997 r. (Dz.U. Nr 148, poz. 992 z późn. zm.). Informujemy, że w MTiGM trwają prace legislacyjne nad zmianą tego rozporządzenia, a mające na celu obniżenie stosownych opłat za zmianę koncesji (licencji) spowodowaną wyłącznie działaniami dostosowawczymi przedsiębiorców koncesjonowanych (licencjonowanych).

Formularze związane z utworzeniem spółki prawa handlowego lub przekształceniem spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego opublikowane są w internecie na stronach dotyczących Krajowego Rejestru Sądowego pod adresem: www.ms.gov.pl

 Na podstawie info BOTM 11/01

 

Nowy skład komisji do współpracy z BOTM

W dniu 4 stycznia 2001r. odbyło się spotkanie przedstawicieli środowiska międzynarodowego transportu drogowego podczas którego zebrani wyłonili nowy skład osobowy Komisji do spraw współpracy z Biurem Obsługi Transportu Międzynarodowego.

Do komisji wybrani zostali:

 1. Tomasz Rejek – PRZEWODNICZĄCY KOMISJI - prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.

 2. Jan Buczek – sekretarz generalny ZMPD, prezes Stowarzyszenia Prywatnych Przewoźników Międzynarodowych w Warszawie,

 3. Zygmunt Sieńko – prezes Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych Dolny Śląsk,

 4. Zbigniew Priebe - prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych

 5. Janina Kowalik – ze Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych.

Komisji do spraw współpracy z Biurem Obsługi Transportu Międzynarodowego ma na celu zajmowanie się zasadami wydawania zezwoleń na międzynarodowe przewozy drogowe jak również rozwiązywaniem wszelkich problemów dotyczących dystrybucji zezwoleń.

 

Korczowa- Krakowiec dla samochodów ciężarowych

W dniu 26 stycznia 2000 r. nastąpiło rozszerzenie ruchu granicznego w drogowym przejściu granicznym KORCZOWA-KRAKOWIEC na granicy polsko - ukraińskiej o międzynarodowy ruch samochodów ciężarowych bez ograniczeń. 

 

Przewóz drogowy osób na potrzeby własne

Stosownie do ustaleń Komisji Mieszanej Polsko- Austriackiej, przewóz drogowy osób na potrzeby własne między Polską i Austrią jest usługą transportową, którą przedsiębiorca lub zrzeszenie (np.: szkoła, stowarzyszenie, fundacja, związek wyznaniowy), może wykonywać niezarobkowo dla swych pracowników lub członków w następujących warunkach:

 • przewóz stanowi wyłącznie działalność pomocniczą przedsiębiorcy lub zrzeszenia,
 • pojazdy są własnością przedsiębiorcy lub zrzeszenia, zostały nabyte na warunkach odroczonej płatności albo są przedmiotem długoterminowych umów najmu, leasingu, użyczenia, dzierżawy,
 • pojazdy spełniają wymogi dopuszczenia do ruchu drogowego,

 • pojazdy są prowadzone przez pracownika przedsiębiorstwa lub członka zrzeszenia.

Wydane zaświadczenie upoważnia jego posiadacza do wykonania jednorazowej „jazdy tam i z powrotem”.
Zaświadczenie ważne jest na całą trasę przejazdu łącznie z tranzytem.
Zaświadczenie ważne jest na okres jednego roku od dnia wydania.
Zaświadczenie wypełnia osoba upoważniona przez przedsiębiorcę lub zrzeszenie, wykonujące przewóz niezarobkowy.

Zaświadczenie jest wypełniane w trzech egzemplarzach, trwałymi drukowanymi literami i potwierdzane przez BOTM. Jedną kopię przechowuje BOTM, drugą zatrzymuje przedsiębiorca lub zrzeszenie wykonujące przewóz niezarobkowy.

Oryginał lub poświadczoną kopię musi mieć w pojeździe kierowca przez cały czas trwania przewozu międzynarodowego.

Zaświadczenie należy każdorazowo okazywać na żądanie osobom uprawnionym do kontroli wraz z formularzem jazd.

Przedsiębiorca lub zrzeszenie wykonujące przewóz niezarobkowy jest odpowiedzialny za prawidłowe wykorzystanie zaświadczenia.

 W celu potwierdzenia przewozu na potrzeby własne miedzy Polską i Austrią należy przedstawić następujące dokumenty:

 1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wypis z rejestru handlowego, wypis z rejestru zrzeszeń lub inny dokument stanowiący prawną podstawę działalności,

 2. dowód rejestracyjny pojazdu samochodowego (lub prawo dysponowania pojazdem w warunkach odroczonej płatności, długoterminową umowę ),

 3. oświadczenie o wykonaniu przewozu niezarobkowo i jednorazowo dla zatrudnionych pracowników lub członków, [1]

 4. dokument potwierdzający: zatrudnienie kierowcy i pasażerów lub potwierdzający członkostwo w zrzeszeniu pasażerów.

 [1] Wykonywany przewóz nie może wypełniać przesłanek przewozu liniowego ani wahadłowego.

 

Francuskie zezwolenia tranzytowe w przypadku przewozu towarów przez terytorium Francji.

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od MTiGM dotyczącymi kwestionowania przez francuskie służby kontrolne zasadności posługiwania się francuskimi zezwoleniami tranzytowymi w przypadku przewozu towarów przez terytorium Francji, gdy przejazd nie jest wykonywany w ramach przewozu z/do Polski np. z Włoch do Hiszpanii na podstawie włoskich i hiszpańskich zezwoleń upoważniających do wykonania przewozu do/z kraju trzeciego. W opisanym przypadku francuskie służby kontrolne żądają okazania zezwolenia EKMT, a jego brak powoduje ukarania kierowcy mandatem.

Do czasu wyjaśnienia z francuskim ministerstwem transportu spornych kwestii, wskazane jest korzystanie z francuskich zezwoleń tranzytowych wyłącznie w przypadku przejazdu tranzytem przez terytorium Francji w ramach przewozu do/z Polski.

 Płatna autostrada A4

Od 3 kwietnia 2000 za przejazd autostradą A4 na odcinku Katowice - Kraków będzie pobierana opłata w wysokości:
 • 8 PLN - dla samochodów osobowych,
 • 20 PLN dla samochodów ciężarowych.

 Zmiana procedury przenoszenia uprawnień koncesyjnych.

Z dniem 20 marca 2000 r. (poniedziałek) zmianie ulega dotychczasowa procedura przejmowania uprawnień koncesyjnych w trybie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 2 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego (Dz.U. Nr 106, poz. 677 z późn. zm.).

BOTM rezygnuje z prowadzenie postępowania administracyjnego w dwóch etapach w miejsce postępowania jednoetapowego.

W związku z powyższym zmianie ulega formularz wniosku o przejęcie uprawnień koncesyjnych (załącznik nr 1). Prosimy o staranne zapoznanie się z nowym drukiem i prawidłowe go wypełnianie.

 • Wniosek powinien być podpisany przez dotychczasowego koncesjonariusza oraz przez przejmującego uprawnienie koncesyjne.
 • Ze strony dotychczasowego koncesjonariusza do wniosku o przeniesienie uprawnień należy dołączyć :
 • dowód rejestracyjny pojazdu dotąd objętego koncesją z aktualnymi badaniami technicznymi lub dowód (fakturę) zbycia pojazdu;
 • dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem objętym koncesją lub dokument stwierdzający datę utraty prawa dysponowania tym pojazdem
 • dokument z ostatniego wykonanego przewozu w transporcie międzynarodowym (list przewozowy CMR, lista pasażerów - "EUROLISTA")
 • Ze strony przejmującego uprawnienia koncesyjne do wniosku należy dołączyć wypełnione druki D1 i D2 oraz wszelkie dokumenty potwierdzające spełnianie przez przejmującego koncesję warunków niezbędnych do uzyskania koncesji, zgodnie z ww. ustawą i rozporządzeniem MTiGM z dnia 28 listopada 1997 w sprawie określenia dokumentów niezbędnych do udzielenia koncesji na wykonywanie m.t.d. oraz treści i wzoru koncesji (Dz.U. Nr 148, poz. 991 z późn. zm.).
 • Przy składaniu wniosku o przeniesienie uprawnień koncesyjnych nie muszą być zdawane blankiety dotąd obowiązujących koncesji. Blankiety te powinny być zdane do BOTM najpóźniej z chwilą odbioru blankietów "nowych"
 • W razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku jednocześnie będzie wydawana odrębna decyzja administracyjna o przeniesieniu uprawnień koncesyjnych oraz w jej wykonaniu blankiety koncesji w których ujęty będzie przedsiębiorca przejmujący uprawnienia.
 • Warunkiem wydania przez BOTM "nowych" blankietów koncesji jest uprzednie skuteczne doręczenie decyzji o przeniesieniu uprawnień obu stronom postępowania tj. dotychczasowemu koncesjonariuszowi i przedsiębiorcy przejmującego koncesję. Ażeby zapewnić sprawny przebieg postępowania zwracamy uwagę na możliwość umocowania jednej osoby do odbioru decyzji o przeniesieniu uprawnień (np. przejmującego uprawnienia). W takim wypadku skutek doręczenia decyzji następuje w tym samym momencie dla obu stron postępowania i z tą chwilą można wydać "nowe" blankiety koncesji. Upoważnienia do odbioru decyzji dotychczasowy koncesjonariusz może dokonać na wniosku o przeniesienie uprawnień, w odpowiedniej rubryce.
 • Drugim warunkiem odbioru "nowych" blankietów jest zwrot blankietów dotąd obowiązujących ("starych").
 • Przypominamy, że do momentu zakończenia procedury przeniesienia uprawnień koncesyjnych przewozy mogą być wykonywane wyłącznie przez dotychczasowego koncesjonariusza.

 

Radiotelefony CB w transporcie.

W związku z licznymi zapytaniami obywateli obcych państw o możliwość uzyskania zezwoleń na używanie na terytorium pr. radiotelefonów pracujących w paśmie obywatelskim /CB/ - dotyczy głownie pojazdów przejeżdżających tranzytem przez terytorium RP - na podstawie interpretacji MSZ informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Łączności w świetle aktualnej Ustawy o łączności /Dz.U. Nr 117 z 1995 r., poz. 564/ nie jest możliwe wydawanie obcokrajowcom takich zezwoleń.

 

Normy EURO 1

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego informuje o planowanym na dzień 1 stycznia 2001r. terminie wejścia w życie minimalnych standardów dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu (normy EURO I) w międzynarodowym ruchu autobusów między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.

Wprowadzenie tych standardów ustalono podczas posiedzenia polsko - niemieckiej Komisji Mieszanej ds. drogowych przewozów pasażerskich i ładunków, które odbyło się w dniach 30.05. - 01.06. 1994 roku.

Ustalenia te zapadły w porozumieniu z trzema zrzeszeniami polskich przewoźników międzynarodowych o zasięgu ogólnokrajowym (Stowarzyszenie Prywatnych Przewoźników Międzynarodowych, Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Pasażerskich Międzynarodowego Transportu Samochodowego i Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce), których przedstawiciele uczestniczyli w ww . spotkaniu.

Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej czyni starania o przesunięcie tego terminu, które na razie nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.

 

Napadu rabunkowe

Wydział Konsularny Ambasady RP w Bukareszcie informuje polskich przewoźników o konieczności zachowania należytej ostrożności przy przejeździe przez terytorium Rumunii.
Informacja ta spowodowana jest nasilającymi się od 2 - 3 miesięcy napadami rabunkowymi na polskich kierowców w Pitestii, przy wjeździe na autostradę do Bukaresztu, w rejonie przejazdu kolejowego.
(informacja BOTM)

 

Kary za brak OC w 2001 r.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w swym komunikacie poinformował, że w 2001 roku osoby, które nie opłaciły obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów osobowych zapłacą wyższe kary.

Karne opłaty za brak ubezpieczenia wynoszą:

Lp. Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty w

2000 roku

2001 roku

1.

samochody osobowe

2.600,00zł

3.300,00zł

2.

samochody ciężarowe

3.500.00zł

3.800.00zł

3.

inne pojazdy

600,00zł

700,00zł

4.

OC rolników

60,00zł

60,00zł

5.

OC budynków

400,00zł

400,00zł

6.

OC doradców podatkowych

2.300,00zł

2.800,00zł

6.

OC notariuszy

 

2.000,00zł

6.

OC adwokatów

 

700,00zł

6.

OC radców prawnych

 

3.200,00zł

7.

OC: podmiotów przyjmujących zamówienia na świadczenia zdrowotne

5.300,00zł

5.300,00zł

 

Zakaz tranzytu mączek mięsnych i mączek mięsno-kostnej

    W związku ze stale zwiększającą się ilością zdiagnozowanych przypadków BSE w krajach ościennych, w celu ograniczenia możliwości przeniknięcia do Polski i wprowadzenia na rynek produktów mogących zawierać czynnik zakaźny Główny Lekarz Weterynarii wydał granicznym lekarzom weterynarii polecenie zakazania od dnia 14 grudnia br. od godz. 0.00 tranzytu przez Polskę ze wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej: mączek mięsnych i mączek mięsno-kostnej.   

Źródło: Informacja Głównego Lekarza Weterynarii


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved