MTiGM
 > P O L S K A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis   > Polska  > Przepisy transportowe w krajach europy <   
 
 

Stanowisko MTiGM 

dotyczące sytuacji spółek cywilnych po 1 stycznia 2001 r.

 

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999r. Nr.101, poz.1178 z późn. zm.) koncesje wydane przed dniem 1 stycznia 2001 r. na podstawie przepisów o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowe stały się licencjami przewozowymi i zachowują ważność na czas, na który zostały udzielone.

Również z dniem 1 stycznia 2001r. na podstawie tej ustawy spółki cywilne utraciły przymiot przedsiębiorcy. Za przedsiębiorców uznaje się jednakże wspólników spółki cywilnej z zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

W celu ułatwienia wspólnikom spółek cywilnych dostosowania się do nowej sytuacji prawnej w Przepisach wprowadzających ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 770 z późn. zm.) określono czas na dokonanie niezbędnych zmian dostosowawczych do 31 marca 2001 r.

Dla dotychczasowych wspólników spółek cywilnych dostosowanie formy wykonywanej działalności do wymogów prawa oznacza wybór jednego z następujących wariantów postępowania : 

1.      zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej do dnia 31 marca 2001 r. indywidualnego wpisu, jako przedsiębiorcy prowadzonego działalność gospodarczą lub

2.      zgłoszenie do dnia 31 marca 2001 r. spółki cywilnej do sądu rejestrowego – jeśli spółka osiągnęła w ostatnich dwóch latach przychód w wysokości co najmniej 400.000 EURO; z chwilą wpisu do rejestru spółka ta staje się spółką jawną ( art. 26 § 4 K.s.h.), lub

3.      przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową (np. spółkę jawną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością etc.) i zgłoszeniu jej do dnia 31 marca 2001r. do sądu rejestrowego.

Wyżej wymienione przepisy mogą powodować również potrzebę dokonania nowych ustaleń (zmian) w treści licencji przewozowych (d. koncesji) udzielonych spółkom cywilnym. Spółki te bowiem po 31 marca br. nie będąc przedsiębiorcami nie mogą być adresatem (posiadaczami) licencji przewozowej. Adresatem licencji przewozowej mogą być jednak dotychczasowi wspólnicy spółki cywilnej.

Ubocznie należy zauważyć, że uznanie za odrębnych przedsiębiorców wspólników spółki cywilnej nie ma znaczenia dla dalszego bytu prawnego tej spółki. Umowa spółki cywilnej pozostaje nadal ważna, a sama spółka staje się wyłącznie stosunkiem cywilnoprawnym łączącym wspólników w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Konsekwencją wyboru przez wspólników spółki cywilnej jednego z trzech wyżej wymienionych wariantów dostosowania formy wykonywanej działalności do wymogów prawa będzie konieczność wystąpienia do organu licencyjnego, w którego imieniu niektóre zadania związane z postępowaniem licencyjnym wykonuje Biuro Obsługi transportu międzynarodowego MTiGM, z wnioskiem o zmianę licencji przewozowej (d. koncesji). Do wniosku powinny być załączone:

-         zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wszystkich przedsiębiorców (wspólników) prowadzących międzynarodowy transport drogowy w formie oryginału lub uwierzytelnionej urzędowo kopii,

-         umowa spółki cywilnej w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez wszystkich wspólników spółki cywilnej.

Złożenie wniosku o zmianę licencji przewozowej nie dotyczy wspólników spółek cywilnych, w stosunku do których na wydanej licencji (koncesji) uwidoczniono wszystkich wspólników z nazwiska i imienia. Powinni oni jednak przedstawić w Biurze Obsługi Transportu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej oraz złożyć wspólne oświadczenie, że zawarta przez nich umowa spółki cywilnej jest nadal ważna.

Opłata za zmianę licencji przewozowej (o ile zachodzi potrzeba takiej zmiany) wynikającą z powyższych działań dostosowawczych wynosi 100 zł od jednego uprawnienia (Dz, U. z 2001 r. Nr 14 poz.142).

Natomiast w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie międzynarodowego transportu drogowego przez małżonków (tzw. firma małżeńska), jeśli oboje są wpisani do ewidencji działalności gospodarczej i między nimi nie ma umowy spółki cywilnej, to co do zasady, nie istnieje w stosunku do nich obowiązek dostosowania prowadzonej przez nich działalności gospodarczej do wymogów prawa działalności gospodarczej i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, a tym samym nie zachodzi konieczność dokonania przez nich zmian w posiadanych licencjach przewozowych.

Informujemy, że w razie nie podjęcia wyżej omówionych działań dostosowawczych i utraty przez spółki cywilne statusu przedsiębiorcy, organ licencyjny na podstawie art.13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego (Dz. U. Nr 106. Poz. 677 z późn. zm.) uprawniony jest do wszczęcia postępowania w przedmiocie cofnięcia licencji przewozowej (koncesji).

Wątpliwości pojawiające się w związku z problematyką dostosowywania spółek cywilnych do Prawa o działalności gospodarczej, na gruncie ustawy o warunkach wykonywania m.t.d., będą na bieżąco wyjaśniane na stronach internetowych BOTM pod adresem www.botm.gov.pl

 

Dyrektor Departamentu

Transportu Samochodowego

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999-2001r.
Wszelkie Prawa Zastrzeżone - All Rights Reserved